Пловдив: По-добро качество и обхват на услугите

1554373 688480927839311 1020364874 nВеселина Ботева е завършила „Икономика“ в СА „Д.Ценов“ – Свищов, има и магистърски степени по „Социални дейности и мениджмънт“ към ПУ „Паисий Хилендарски“ и „Здравен мениджмънт“ в Медицински университет – Пловдив. От 1999 г. до 2012 г. работи в Агенция за социално подпомагане на експертни длъжности. От март 2012 г. е директор дирекция „Социална политика“ към Община Пловдив.

 

Колко социални услуги предоставя Община Пловдив?
Община Пловдив предоставя 35 услуги в общността, делегирана държавна дейност с капацитет 1292 места.
Каква част от тях се изпълняват от външни доставчици?
На лицензирани доставчици по реда на чл.37-39 от ППЗСП са възложени 11 услуги.
Какво е нивото на партньорство с неправителствения сектор?
Общината е оценила ролята на неправителствения сектор като надежден и важен партньор в изпълнение на своите ангажименти в различни сфери, но взаимодействието в социалната и културната област е най- голямо. Тъй като в град Пловдив има регистриран голям брой организации от неправителствения сектор, Общината е въвела своя система за регистриране на партньорите си. В регистъра на НПО на доброволен принцип се вписват организации, които желаят да работят по съвместни проекти и дейности с Община Пловдив. Има изградени традиции в провеждане на кампании, отбелязване на различни празници, организиране на турнири и не на последно място партниране при изготвяне и изпълнение на различни проекти. Обмисля се и създаване на фонд за финансиране чрез Община Пловдив на малки социални проекти, предлагани от неправителствения сектор.
Предвиждат ли се и ако да – какви нови услуги се очакват през следващата година? Кои са най-търсените услуги?
В съответствие със стратегията за развитие на социалните услуги до 2015 г., през 2014 г. предстои закриване на едно от трите ДДЛРГ на територията на град Пловдив. На принципа на „компенсирана промяна“ на неговото място ще се създаде още един ЦСРИ, ЦНСТ, наблюдавано и преходно жилище. В процес на изграждане е Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства. Една от най-важните ни задачи е успешното изпълнение на проекта „Да приемем всяко едно дете“, чрез който в 5 ЦНСТ и едно ЗЖ ще се върнат в Пловдив 78 деца и младежи с увреждания. След сключен договор с АСП по проект „Шанс за щастливо бъдеще“, през 2014 г. Община Пловдив ще изпълнява 7 нови услуги за деца от 0 до 3 години и техните семейства. Освен това предстои стартиране и на услугите в Общностния център.
В бюджет 2014-та са заложени и средства за осигуряване на устойчивост след приключване на проектите „Помощ в дома“, тъй като най-осезаема е нуждата от домашни грижи, както и от подкрепа на лица с психични разстройства и възрастни хора, особено когато нямат близки и роднини.
Какви са общите тенденции за развитие на социалния сектор в Община Пловдив?
Тенденцията за развитие през 2014 г. е към повишаване на качеството на съществуващите услуги и разширяване на периметъра на обхващане на рисковите групи, които в големите градове са образно казано пълна палитра. Продължава процесът на деинституционализация чрез развитие на услуги в семейна среда и работата им в мрежа за постигане на максимален ефект върху отделния потребител.
Какви са основните приоритети за настоящата година?
Приоритет в националната и общинската политика в последните години е осигуряване на равни възможности за участие в обществения живот на хората с увреждания. Ще се стремим и към подобряване на качеството на живот на децата и възрастните.
Представител на Община Пловдив участва в част от дейностите по проект на НАСО, чрез който се представиха на място различни практики за заетост и услуги на и за хора с увреждания в Белгия, Германия и Холандия. Какъв извод от видяното ще приложите в Бургас?
От представения ми доклад на нашия старши експерт, г-н Петър Граматиков, който представлява Община Пловдив по време на обмена на опит, се запознах много детайлно с различните видове услуги. От особен интерес считам дейността на Услуги за заетост (Бюро по труда) на хора с увреждания в „Джоб Линк”, Белгия. Подобен тип услуга би могла да се превърне в иновативна за Община Пловдив и областта нова социална услуга, за реализирането на която да се потърси грантово финансиране като пилотен проект.
Изказвам висока оценка за проведените срещи по изясняване позицията на Брюксел и Страсбург относно качеството на услуги за хора с увреждания и политики на Европейски съюз в сферата на качеството на услуги с презентация за EQUASS модел за система за гарантиране качество на платформата за Европейско качество на социалните услуги и системи за осигуряване качество на услугите във Фландрия – Белгия. В резултат от проведения обмен на опит очакваме да бъде направен анализ на практиките по управление на качеството в страните, които бяха посетени и да бъде разработена и внедрена методика по реализиране на модел за система за гарантиране качество на социалните услуги в България. Предвид участието на Община Пловдив, като пряк член на НАСО, се очаква и активното участие на същата при разработване и реализиране на този и други проекти.
Имате ли точни данни за броя на хората с увреждания в Пловдив?
По отношение на една от най-уязвимите социални групи – хората с увреждания, за Община Пловдив и в републикански мащаб няма създадена обща база данни, поради което точният им брой не може да бъде отчетен. Всяка институция набира информация, съобразно своите функции и задачи, които изпълнява и решава в даден момент.
Можем ли да кажем, че има положително развитие на социално-икономическия статус на уязвимите социални групи през последните години?
На практика е много трудно да се каже какви са параметрите на социално-икономическия статус на лицата с увреждания, както и какви процеси протичат вътре в рамките на социалната категория и какви са тенденциите на развитие на тези процеси в периода след създаването на Закона за интеграция на хората с увреждания. Обнадеждаващ е факта, че Агенция за хора с увреждания работи по проект, който ще позволи да се изгради база от данни с необходимата информация за броя и квалификацията им.
Какви са наблюдаваните тенденции в Пловдив?
По данни на дирекция ”Социално подпомагане” Пловдив, е видна тенденция на увеличение броя на децата с увреждания, отглеждани в семейна среда, като това е по-силно изразено при децата с физически увреждания, отколкото при децата с множествени увреждания и с психични заболявания.
Какво е общото ниво на безработица в град Пловдив и безработица сред хората с увреждания?
По данни на Дирекция Бюро по труда – Пловдив за първите девет месеца на 2013г. търсещите работа лица средномесечно са 10997 души, от които небезработни лица са: 40 трудовозаети, които желаят да сменят местоработата си. Средномесечният брой на регистрираните безработни през периода януари – септември 2013г. е 10905 души, което е с 42 души по-малко спрямо същия период на предходната година. В проценти на база икономически активно население – 165667 души, безработицата е 6,58 на сто. Средномесечно са регистрирани 535 лица с намалена работоспособност, което е 5 на сто от общия брой безработни.
По какви програми и мерки се осигурява заетост и обучение на хора с трайни увреждания?
Една от програмите е Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания. Към 31.10.2013г. в нея са включени общо 13 лица, от които двама младежи до 29г. По Насърчителни мерки за заетост и през първите девет месеца на 2013г. в заетост са включени 63 безработни лица.
Какво още предвижда в тази насока Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Пловдив?
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Пловдив обхваща периода от 2011 до 2015г. Приоритети и дейностите за намаляване на безработицата са няколко и в посока развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение. Общата цел е да се създадат условия за социално включване и интегриране на максимален брой хора в неравностойно положение и уязвими групи.
Какви конкретни дейности са предвидени за подкрепа на трудовата реализация?
Ще бъдат създадени условия за подкрепа за трудова и професионална реализация на лица и групи в неравностойно положение, като по този начин ще се повишат възможностите за успешна трудова и професионална реализация за хората в неравностойно положение в Община Пловдив. Друга подкрепа, която ще бъде указана, е за стартиране и развитие на собствен бизнес от лица в неравностойно положение и ще бъде изпълнено чрез консултиране и насърчаване на заетостта чрез механизмите на ЗНЗ. Едновременно с това са предвидени механизми за предоставяне на финансова и експертна подкрепа за стартиране и развитие на собствен бизнес от лица без достъп до традиционните форми за финансиране.
Друга мярка, по която ще се работи, е за повишаване на ефективността на програмите за субсидирана заетост и повишаване на квалификацията на местно равнище. Предвижда се провеждане на информационна кампания сред работодателите за възможностите за наемане на хора в неравностойно положение по различни мерки за субсидирано обучение и заетост. Самата Община Пловдив също активно участва в програми за субсидирана заетост и обучение на лица от рискови групи.
А какви са перспективите за реализация пред младежите, напуснали социалните институции?
В рамките на Общинската стратегия има предвидени и програми за социална и трудова интеграция на младежите, напуснали социалните институции. Те получават нужната подкрепа – чрез информиране, предоставяне на консултации, съдействие и посредничество за намиране на работа и самостоятелно жилище, както и съдействие при кризисни ситуации. Дейностите се осъществяват от Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция в общината като се намалява интензивността пропорционално на нарастващата самостоятелност на младежите.
Към каква професионална квалификация се насочват тези младежи?
Те се включват в програми за професионална квалификация, специално предназначени за напускащи социалните институции и реализирани от Дирекция „Бюро по труда” (ДБТ) и/или по проекти, подкрепени от ОП „Развитие на човешките ресурси” и Националните програми за заетост. Едновременно с това се прилагат общински и национални мерки за осигуряване на достъп до заетост чрез стимулиране на работодателите, програми за субсидирани работни места и др. Допълнително се прилагат мерки за осигуряване на жилище – например чрез настаняване под наем в общинско жилище и др.
Можем ли да говорим за реално социални включване на хората в неравностойно положение?
Правим всичко възможно да обхванем тази целева група с хоризонтални мерки и целеви инициативи за социално включване, насочени към достъп до професионална квалификация, заетост и доходи. Има предвидени програми и мерки на ДБТ; иницииране и изпълнение на проекти за професионална квалификация и заетост, финансирани по действащите национални програми за заетост и оперативни програми за развитие на човешките ресурси, както и общински мерки за подкрепа на развитието на кооперации и социални предприятия за осигуряване на заетост за трайно безработни и хора с увреждания. Провеждат се мотивационни курсове, консултиране и оказване на подкрепа за реализацията на трудовия пазар – предимно към млади хора и семейства с деца в риск от ромската общност. Дейностите се изпълняват от трите Дирекция „Бюро по труда” и по проекти на НПО. По този начин се стремим към развитие на социална икономика.
Има ли социални предприятия в Пловдив?
Община Пловдив има специална мярка за подкрепа за стартиране и развитие на социални предприятия. В рамките на дейностите по тази мярка се предоставят експертна подкрепа и застъпничество за оздравяване на специализираните предприятия за хора с увреждания в Община Пловдив, както и за разкриване на нови социални предприятия. По този начин се стремим към създаване на устойчив модел за развитие на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания чрез изготвяне и изпълнение на проекти, финансирани от ЕСФ. Към СУПЦ „Св. Георги” предстои създаване на социално предприятие, като ще бъдат използвани добрата материална база и ресурс за професионално обучение на СУПЦ за въвличане в трудов процес на младежи с увреждания и очакваме да има положителни резултати като практика.

 

Интервю на Петя Маркова, Nasoki.bg

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории