Luk Zelderloo 2EASPD е Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания. Има повече от 10 хиляди члена, стреми се да осигури качествени услуги и пълно участие и включване в обществото на всички хора с увреждания. Философията на EASPD се гради на убедеността, че социалните услуги играят ключова роля в осигуряването на възможности на хората с увреждания да използват своите човешки права на равнопоставена основа, независимо от увреждания или други фактори.
С Люк Зелдерлоо, генерален секретар на EASPD, разговаряме по време на международната конференция „Заетост на хора с увреждания – повишаване на информираността и възможности за заетост“, която се проведе от 26 до 28 септември в Истанбул, Турция. Г-н Зелдерлоо е активен специалист в сектора на хората с увреждания с почти 30 годишен опит, първо като мениджър на социална услуга за хора с увреждания във Фландрия (в продължение на 17 години), а след това на европейско ниво. Той е един от основателите на EASPD и е изключителен специалист по въпросите на хората с увреждания и сектора на социалните услуги. Освен това има значителен опит в координиране и разработка на европейски проекти.
EASPD и НАСО работят съвместно по няколко проекта, касаещи подкрепената заетост, и затова се обръщаме към г-н Зелдерлоо с въпроси какви са най-важните послания по отношение хората с увреждания и усилията за осигуряване на достъп до пазара на труда.

 

Какво е посланието на EASPD към хората с увреждания?
Първо бих искал да кажа, че за мен е чест да използвам тази трибуна, за да поздравя Вашите читатели, и да им предам не едно, а ако позволите няколко послания. Моето първо послание към хората с увреждания и към всички, ангажирани в социалния сектор, е, че трябва да променим отношението си и да спрем да се фокусираме върху бариерите и препятствията, както правехме в миналото, а да преместим погледа си върху възможностите и това е най-голямото предизвикателство на бъдещето. Казано с други думи, трябва да променим фокуса от уврежданията на хората към техните възможности и умения и какво те могат да постигнат в обществото, в семейството и в общността като цяло.
Един от лекторите на конференцията каза, че няма хора с увреждания, а хора с различни възможности …?
Именно – ако погледнем ситуацията от тази гледна точка, аз лично мисля, че всеки човек има различни възможности, и от тук ще започна с моето второ послание. Това е и предизвикателството за доставчиците на социални услуги. Те трябва да работят по такъв начин и с такова ниво на професионализъм, така че да успея да открият какви са възможностите на всеки човек и да направят най-доброто съответствие между вероятната работа, каквато би могъл да има този човек и неговите реални възможности. Възможностите на хората и изискванията за работа са предизвикателството на бъдещето за доставчиците на услуги.
А къде е мястото на работодателите?
Работодателите са в действителност третият фактор в „картината“ – имаме хора с увреждания от една страна, от друга страна са доставчиците на социални услуги, а от трета, разбира се, са работодателите. Посланието към работодателите е пределно ясно – разнообразие в работната сила. Наличието на хора с увреждания ще допринесе за „добавена“ стойност към компанията. Съвременните изследвания и проучвания показват, че компаниите, които имат разнообразие в своята работна сила, са по-креативни, по-продуктивни и имат по-добри постижения към своите клиенти. Затова, наличието на хора с увреждания в работната сила не е само огромна добавена стойност за самото общество и за самия индивид, но също добавена стойност за компанията. Компаниите ще правят по-добър бизнес, когато за тях работят хора с увреждания. А това е езикът, който бизнесът разбира. Те ще правят по-добър бизнес и това означава, че ще имат повече печалба и дивиденти, ако в компанията работят хора с увреждания.
Вярвам, че в този процес трябва да включим и отговорните власти. Какво е посланието към тях?
Властите, разбира се, също са много важен фактор в целия процес и имат много отговорности. Те трябва да създадат правилната рамка за различните оператори – за доставчиците на услуги, за компаниите и организациите на и за хората с увреждания, така че всички да могат да работят заедно. Как властите могат да направят това? На първо място, властите трябва да се опитат да премахнат бариерите пред заетостта на хората с увреждания. А когато говорим за пазара на труда, на първо място, властите трябва да гарантират, че хората с увреждания имат достъп до качествено образование и това означава, че професионалното образование и квалификации, включително, трябва да са достъпни за хора с увреждания. Ако хората с увреждания нямат образование и ако едновременно с това нямат и достъп до качествено образование, те, разбира се, ще имат огромни трудности да се реализират на пазара на труда. Именно затова достъпът до качествено образование за хората с увреждания е първата важна отговорност на властите.
Втората важна отговорност пред властите е да гарантират, че компаниите в действителност могат да наемат хора с увреждания и че публичният сектор предоставя необходимата подкрепа в този процес. Това не означава, че самите власти трябва да осигуряват тази подкрепа, а че трябва да създадат необходимите обстоятелства, за да могат доставчиците на услуги да се свържат с и работят с компаниите и да помогнат на бизнеса да приеме и работи с хората с увреждания. Трябва да има законодателна рамка, която да улеснява този процес и това също е много важна отговорност и задача пред властите.
И макар посланията към управляващите да станаха повече, имам и трето послание към тях – и това също е огромно предизвикателство пред всички участници в процеса. Третата отговорност на властите е да гарантират, че за работата на хората с увреждания се заплаща на равно с всички останали. Никой не иска да работи без заплащане! Затова, законодателната рамка трябва да е организирана по начин, който да гарантира, че работата се заплаща и че хората с увреждания не са изключени от каквито и да са допълнителни предимства и бонуси. Така пред властите има три предизвикателства и те са – осигуряване на достъп до качествено образование за хората с увреждания, законодателна рамка, която гарантира, че доставчиците на услуги могат да работят с бизнеса и гаранции, че за работата се заплаща по подобаващ начин.
Изглежда процесът по преместване на фокуса към възможностите на хората касае всички страни?
Точно така. Само ако всички участници – доставчиците на услуги, работодатели, власти и разбира се – самите хора с увреждания, работят за промяна, то тя ще бъде постигната.
EASPD работи съвместно с НАСО по няколко проекта, как бихте оценили работата на НАСО?
Възхищавам се на дейността на НАСО! НАСО е наистина иновативна организация, има невероятен подход и ще споделя и защо оценявам НАСО като абсолютно иновативна организация. НАСО събира заедно на едно място всички участници – доставчиците на социални услуги, организациите на и за хората с увреждания, общините и компаниите, бизнеса. Това е абсолютно иновативен подход. Събирането на всички тези участници заедно създава една много интересна „химична“ реакция и генерира иновативни идеи. Това е причината толкова да се възхищавам на дейността на НАСО. Затова пожелавам на НАСО и неговите членове всичко най-хубаво и вярвам, че нашето сътрудничество и съвместна работа ще допринесе за реална промяна и по-високо качество на живота на хората с увреждания.

 

Интервю на Петя Маркова