Люк Зелдерлоо, генерален секретар на EASPD: Предизвикателството на бъдещето е да гледаме повече във възможностите

Luk Zelderloo 2EASPD е Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания. Има повече от 10 хиляди члена, стреми се да осигури качествени услуги и пълно участие и включване в обществото на всички хора с увреждания. Философията на EASPD се гради на убедеността, че социалните услуги играят ключова роля в осигуряването на възможности на хората с увреждания да използват своите човешки права на равнопоставена основа, независимо от увреждания или други фактори.
С Люк Зелдерлоо, генерален секретар на EASPD, разговаряме по време на международната конференция „Заетост на хора с увреждания – повишаване на информираността и възможности за заетост“, която се проведе от 26 до 28 септември в Истанбул, Турция. Г-н Зелдерлоо е активен специалист в сектора на хората с увреждания с почти 30 годишен опит, първо като мениджър на социална услуга за хора с увреждания във Фландрия (в продължение на 17 години), а след това на европейско ниво. Той е един от основателите на EASPD и е изключителен специалист по въпросите на хората с увреждания и сектора на социалните услуги. Освен това има значителен опит в координиране и разработка на европейски проекти.
EASPD и НАСО работят съвместно по няколко проекта, касаещи подкрепената заетост, и затова се обръщаме към г-н Зелдерлоо с въпроси какви са най-важните послания по отношение хората с увреждания и усилията за осигуряване на достъп до пазара на труда.

 

Какво е посланието на EASPD към хората с увреждания?
Първо бих искал да кажа, че за мен е чест да използвам тази трибуна, за да поздравя Вашите читатели, и да им предам не едно, а ако позволите няколко послания. Моето първо послание към хората с увреждания и към всички, ангажирани в социалния сектор, е, че трябва да променим отношението си и да спрем да се фокусираме върху бариерите и препятствията, както правехме в миналото, а да преместим погледа си върху възможностите и това е най-голямото предизвикателство на бъдещето. Казано с други думи, трябва да променим фокуса от уврежданията на хората към техните възможности и умения и какво те могат да постигнат в обществото, в семейството и в общността като цяло.
Един от лекторите на конференцията каза, че няма хора с увреждания, а хора с различни възможности …?
Именно – ако погледнем ситуацията от тази гледна точка, аз лично мисля, че всеки човек има различни възможности, и от тук ще започна с моето второ послание. Това е и предизвикателството за доставчиците на социални услуги. Те трябва да работят по такъв начин и с такова ниво на професионализъм, така че да успея да открият какви са възможностите на всеки човек и да направят най-доброто съответствие между вероятната работа, каквато би могъл да има този човек и неговите реални възможности. Възможностите на хората и изискванията за работа са предизвикателството на бъдещето за доставчиците на услуги.
А къде е мястото на работодателите?
Работодателите са в действителност третият фактор в „картината“ – имаме хора с увреждания от една страна, от друга страна са доставчиците на социални услуги, а от трета, разбира се, са работодателите. Посланието към работодателите е пределно ясно – разнообразие в работната сила. Наличието на хора с увреждания ще допринесе за „добавена“ стойност към компанията. Съвременните изследвания и проучвания показват, че компаниите, които имат разнообразие в своята работна сила, са по-креативни, по-продуктивни и имат по-добри постижения към своите клиенти. Затова, наличието на хора с увреждания в работната сила не е само огромна добавена стойност за самото общество и за самия индивид, но също добавена стойност за компанията. Компаниите ще правят по-добър бизнес, когато за тях работят хора с увреждания. А това е езикът, който бизнесът разбира. Те ще правят по-добър бизнес и това означава, че ще имат повече печалба и дивиденти, ако в компанията работят хора с увреждания.
Вярвам, че в този процес трябва да включим и отговорните власти. Какво е посланието към тях?
Властите, разбира се, също са много важен фактор в целия процес и имат много отговорности. Те трябва да създадат правилната рамка за различните оператори – за доставчиците на услуги, за компаниите и организациите на и за хората с увреждания, така че всички да могат да работят заедно. Как властите могат да направят това? На първо място, властите трябва да се опитат да премахнат бариерите пред заетостта на хората с увреждания. А когато говорим за пазара на труда, на първо място, властите трябва да гарантират, че хората с увреждания имат достъп до качествено образование и това означава, че професионалното образование и квалификации, включително, трябва да са достъпни за хора с увреждания. Ако хората с увреждания нямат образование и ако едновременно с това нямат и достъп до качествено образование, те, разбира се, ще имат огромни трудности да се реализират на пазара на труда. Именно затова достъпът до качествено образование за хората с увреждания е първата важна отговорност на властите.
Втората важна отговорност пред властите е да гарантират, че компаниите в действителност могат да наемат хора с увреждания и че публичният сектор предоставя необходимата подкрепа в този процес. Това не означава, че самите власти трябва да осигуряват тази подкрепа, а че трябва да създадат необходимите обстоятелства, за да могат доставчиците на услуги да се свържат с и работят с компаниите и да помогнат на бизнеса да приеме и работи с хората с увреждания. Трябва да има законодателна рамка, която да улеснява този процес и това също е много важна отговорност и задача пред властите.
И макар посланията към управляващите да станаха повече, имам и трето послание към тях – и това също е огромно предизвикателство пред всички участници в процеса. Третата отговорност на властите е да гарантират, че за работата на хората с увреждания се заплаща на равно с всички останали. Никой не иска да работи без заплащане! Затова, законодателната рамка трябва да е организирана по начин, който да гарантира, че работата се заплаща и че хората с увреждания не са изключени от каквито и да са допълнителни предимства и бонуси. Така пред властите има три предизвикателства и те са – осигуряване на достъп до качествено образование за хората с увреждания, законодателна рамка, която гарантира, че доставчиците на услуги могат да работят с бизнеса и гаранции, че за работата се заплаща по подобаващ начин.
Изглежда процесът по преместване на фокуса към възможностите на хората касае всички страни?
Точно така. Само ако всички участници – доставчиците на услуги, работодатели, власти и разбира се – самите хора с увреждания, работят за промяна, то тя ще бъде постигната.
EASPD работи съвместно с НАСО по няколко проекта, как бихте оценили работата на НАСО?
Възхищавам се на дейността на НАСО! НАСО е наистина иновативна организация, има невероятен подход и ще споделя и защо оценявам НАСО като абсолютно иновативна организация. НАСО събира заедно на едно място всички участници – доставчиците на социални услуги, организациите на и за хората с увреждания, общините и компаниите, бизнеса. Това е абсолютно иновативен подход. Събирането на всички тези участници заедно създава една много интересна „химична“ реакция и генерира иновативни идеи. Това е причината толкова да се възхищавам на дейността на НАСО. Затова пожелавам на НАСО и неговите членове всичко най-хубаво и вярвам, че нашето сътрудничество и съвместна работа ще допринесе за реална промяна и по-високо качество на живота на хората с увреждания.

 

Интервю на Петя Маркова

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории