Интервю за Марица с Анести Тимчев – зам.-кмет „Европейски политики и социални дейности“, Община Пловдив.

– Успява ли приютът за бездомни да задоволи нуждите на Пловдив през зимните месеци?

– Всъщност в Пловдив се намират две звена – едното е приют за бездомни лица, а другото е център за временно настаняване за лица и семейства. Общият им капацитет е 50 души. При нужда от подслон веднага реагираме. Имаме и резерви, като настаняваме в общинските здравни заведения. До момента нямаме върнат човек. Важно е да се знае, че хората могат да бъдат приютени за не повече от 3 месеца. По изключение може този срок да се удължи с още три.

– Г-н Тимчев, в началото на тази година поехте социалния ресор в Общината, каква е визията ви за развитието на дейностите в тази сфера?

– Пловдив е градът с най-много социални услуги – 53 делегирани от държавата и 5 от местно управление, които обхващат над 18 000 души. През последните 10 години социалните услуги се развиват и търсят нови подходи за решаване на проблемите със социалното изключване на хората. Търси се начин нуждаещите се хора да получат т. нар. „разширена форма на социализация“. Това означава да бъдат въведени в реални жилищни и семейни условия, като се създаде възможност за приобщаване, а не за изолиране. Това се отнася както за децата, останали без родителска грижа, за хората с увреждания или психически заболявания, както и за социално слабите. За кратко време се повишиха и изискванията към хората, които предоставят социалната грижа, както и към институциите, които ги осъществяват и контролират. Всяка година се насочват допълнително средства както от държавата, така и от общината, за да се повишава качеството на грижата за тези хора.

– Още с встъпването ви в длъжност се наложи да разплитате скандал в едно от звената на Комплексния социален център „Св. Георги“. Успокои ли се ситуацията там?

– Нещата там се успокоиха, но това не означава, че сме спрели проверките. Знаете, че дисциплинарно бяха уволнени две от болногледачките. Очакваме окончателните анализи и доклади на институциите. Ако открием нередности, ще потърсим отговорност и ще информираме обществеността, както вече съм заявявал нееднократно. Никой няма право да има подобно отношение към друг човек. Най-важното след всичко това, което се случи, е да се опитаме да намерим причините за проблема и да ги изолираме, за да не се повторят. Продължавам срещите с роднините и планираме нови проверки и анализи в други социални услуги.

– Какви са пропуските?

– На пръв поглед пропуските не са видими, но водят до подобно неморално отношение. Първо работещите в социалните услуги се информират за техните задължения в началото на постъпването им на работа и след това не се провеждат периодични обучения. Това е един сериозен проблем, защото потребностите от ежедневни грижи се увеличават, но ние не повишаваме компетенциите на хората. Започнахме да правим разяснителна кампания за дементно болните. Предстои и сключването на договор с БЧК – Пловдив за доброволци, които ще осигуряват образователно-обучаващи се програми с роднините, със служителите и с ползвателите на услугите. Вторият сериозен проблем са несъмнено тежките условия на работа с хора, които не са добре, имат своите проблеми и с роднини, които се притесняват за състоянието на оставените близки. Това налага друго отношение към колектива и това е пропуск на ръководителя, който трябва да тушира напреженията и да засили контрола.

– Опашките и трудното влизане в старческите домове дълги години е част от социалните проблеми. Мисли ли се в насока решаване на този проблем?

– Работата с възрастните хора започва много преди това те да се изправят пред дома за възрастни хора. Основната ни задача е да създадем контакти с тях и адекватни условия за обгрижването им в домашна среда, като ги подпомагаме. Понятието за домове, в които хората отиват и прекарват старините си, все повече ще излиза от употреба в социалните услуги. Ние предпочитаме патронажната грижа.
Община Пловдив осигурява за повече от 600 души доставка на храна. 2500 души се възползват от мобилните патронажни екипи, които подпомагат възрастните хора при закупуване на продукти, лекарства, посещение при личен лекар или специалист. За жалост се увеличават хората с психически проблеми или развита деменция. Тогава хората се налага да постъпват в специализирани домове. В Пловдив предстои обаче да бъдат изградени 74 социални жилища по ОП „Развитие на регионите“. Те са разположени в една сграда и в тях ще бъдат настанявани хора, които имат нужда от социална подкрепа. Ще живеят в комфортни стаи, а за тях ще се грижат медицински лица и социални работници. Изграждането им ще струва приблизително около 7 млн. лв. заедно с оборудването.

– Кога се очаква да започне да функционира новата услуга?

– Надявам се, следващата година. Проектното предложение е почти готово. Премина и първото преценяване на кандидатите за доставка на мебели. Предвиждаме да направим ревизия на условията на всички домове и там, където е необходимо, да отделим допълнителни средства, за да извършим ремонти.

– Статистиките показват, че нараства броят на децата, които са изоставени или имат нужда от социална подкрепа. Достатъчни ли са алтернативните услуги за тях при положение, че бяха закрити домовете от стар тип?

– По-голяма част от децата без родители вече са изведени от домовете и са настанени в защитени жилища или в приемни семейства. Около 400 деца са общо под въздействието на социалните услуги и социалните грижи. Около 82 пък са децата в приемните семейства. Все още изчакваме влизането в сила на промените в два ключови закона – за социалните услуги и на този за закрила на детето. От тях ще произлязат допълнителни условия към семействата, които искат да реализират приемна грижа. Притежаваме един общностен център за деца и семейства, в който за 3 години са преминали 1300 деца и техните родители. Това показва, че проблемът не е толкова лек. В проекта „Приеми ме“, който започна 2015 година, има 77 семейства.

– Социалните работници са ниско платени и професията е непривлекателна. В тази ситуация как се очаква да бъдат подобрени грижите?

– За съжаление е така. На последната среща в Министерството на труда и социалните грижи този въпрос беше поставен от колегите от цялата страна. Общото мнение е, че при тези ниски възнаграждения трудно можем да очакваме качествена услуга. Трудно задържаме и развиваме млади специалисти. Вярно е, че държавата полага грижи за увеличаване на възнаграждението, но и ние като община също трябва да поемем своята отговорност за реализирането на една нова политика. Имаме план за социални иновации, в който ще включим нова форма за атестация и подобряване на контрола. Реализирайки я, ние ще се опитаме да създадем механизъм, по който да повишим възнагражденията на служители, които работят по-добре. Искаме да започнем с повишение между 5 и 10% и ще търсим средства за това. Тези мерки ще вървят заедно с постоянно обучение на всичките ни 800 служители.
Много важна част от нашата работа ще бъде и постоянното подобряване на комуникацията с близките на хората, включени в системата за социални грижи и подпомагане. Ще ги подпомагаме с обучения, които да им разясняват спецификите на заболяването на техните близки и грижите, които трябва съвместно да полагаме.

– Мислите ли в посока назначаване на социален работник в училищата, в които има такава необходимост?

– Категорично да. Виждате, че работата с децата в училище, с детската агресия са доста сериозни. Знам, че във всяко училище има назначен психолог, който работи с тях, но това не отменя необходимостта от социален работник. Иска ни се те да са млади хора, за да може да са по-близко до мисленето на учениците. Смятаме да започнем най-напред с присъствието на социални работници в часовете на класния ръководител, но това все още е идея и предстои тя да бъде обсъдена.

Интервюто може да гледате ТУК.

Източник: marica.bg, 10.02.2020 г.