14.04. 21 г.

Постоянната Комисия по икономика на Икономическия и социален съвет (ИСС) под ръководството на Радосвет Радев в сътрудничество с постоянната Комисия по социална политика с председател д-р Иван Кокалов ще разработят становище на тема „Стратегия на ЕС за либерализация и интеграция на енергийната система – задачи и перспективи за България. Ефект върху енергийната бедност и мерки за преодоляването й.“

Темата е предвидена в годишния план за дейността на Съвета е за първата половина на 2021 г. След разработване на проекта на акта докладчиците Георги Стоев – от групата на работодателите, и Огнян Атанасов – от групата на работниците, ще го представят пред пленарната сесия на ИСС за обсъждане и приемане.

Либерализацията и интеграцията на енергийната система в европейската енергийна система и предприемането на адекватни мерки срещу явлението „енергийна бедност“ са от основно значение за икономическото и социалното развитие на страната ни, посочват от Икономическия и социален съвет.

През януари 2021 г. Европейският икономически и социален комитет в процеса на консултация на Европейската комисия прие становище по Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Тласък за неутралната по отношение на климата икономика: Стратегия на ЕС за интеграция на енергийната система.

Източник: ИСС