868 лева е средната брутна работна заплата в страната за месец юни. Най-високи са възнагражденията в ИТ сектора, далекосъобщенията и финансите. В хотелиерството плащат най-малко. По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2015 г. се увеличават с 80.9 хил., или с 3.6% спрямо края на март 2015 г., като достигат 2.31 милиона.
Спрямо края на първото тримесечие на 2015 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 58.7%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 10.4%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ – със 7.2%.
Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Образование“ – с 2.6%.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 21.5 и 16.9%.
В края на юни 2015 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 10.2 хил., или с 0.4% повече в сравнение с края на юни 2014 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 6.0 хил., „Преработваща промишленост“ – с 5.1 хил., и „Строителство“ – с 2.8 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 8.5%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 3.6%. Най-голямо намаление на наетите лица в края на юни 2015 г. спрямо края на юни 2014 г. има в икономическа дейност „Административни и спомагателни дейности“ – с 4.6 хил., а в проценти – в „Операции с недвижими имоти“ – с 4.9%.
Средната брутна месечна работна заплата за април 2015 г. е 897 лв., за май – 873 лв., и за юни – 868 лева.
През второто тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата e 879 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2015 г. с 2.3%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Финансови и застрахователни дейности“ – със 7.5%, „Образование“ – с 6.6%, и „Строителство“ – с 4.0%.
През второто тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата нараства със 7.6% спрямо второто тримесечие на 2014 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“ – с 16.5%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 14.2%, и „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 12.7%.
Икономическите дейности с най-високо средно месечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2015 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ – 1 974 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ – 1 645 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 604 лева.
Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 568 лева; „Други дейности“ – 619 лева; „Административни и спомагателни дейности“ – 665 лева.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2015 г. в обществения сектор нараства с 3.5%, а в частния сектор – с 9.2%.

 

Източник: НСИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Боряна Пунчева: Изкуство не се прави с трабант и панелка

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

„Ангелски гледки“ за деца в нужда

България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Коледен базар в Ловеч

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Годишен доклад на Омбудсмана на Република България

Категории