Ивайло Иванов: Нови видове социални услуги и нови акценти в развитието на социалните услуги

Ivaylo Ivanov smallПо повод Десетия национален форум на доставчиците на социални услуги, който се проведе то 28 до 30 април 2015 г. в Пловдив, се обърнахме към г-н Ивайло Иванов, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане с молба да представи позиция относно оценката му за развитието на социалните политики и услуги през последните години, какви са основните предизвикателства и потребности за развитие на социалните политики и услуги и приносът им за подобряване качеството на живот на населението в България и най-вече на тази част от тях, имаща нужда от подкрепа, кои са новите видове социални услуги, които можем да очакваме в близко бъдеще, както и новите акценти в развитие на социалните услуги, предлагани до сега (в това число, въвеждане на стандарти за качество на социалните услуги, въвеждане на интегрирани услуги, подкрепена заетост и други), както и оценка относно необходимостта от нови политики и адекватни решения за резултатна промяна в живота на хората с увреждания, в това число възможности за интегрирано образование и качествена заетост на отворения пазар на труда, и какви са отговорностите и партньорството между държавата, общините и гражданския сектор за развитие и реализация на адекватни и резултатни социални услуги. Изложението на г-н Иванов можете да видите по-долу.

Развитие на социалните политики и услуги през последните години
Осигуряването на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа на възрастни хора и хора с увреждания е един от ключовите приоритети в политическия дневен ред на Европейския съюз. Подкрепяйки държавите-членки в техните усилия за реформа, Съюзът препоръчва изпълнението на три дългосрочни цели за националните здрави и социални системи, които трябва да се преследват успоредно: гарантиране на добър достъп до здравни грижи и социални услуги, подобряване на качеството на грижите, и гарантиране на устойчивостта на финансирането им.
Социалното законодателство на Република България чрез дейностите по социалното подпомагане гарантира социална защита на хората, които поради здравни, възрастови, социални и други, независещи от тях причини, не могат да осигурят задоволяване на основните си жизнени потребности, които включват достатъчно храна, облекло и жилище, съобразно социално-икономическото развитие на страната. Тази цел се изпълнява чрез по-добра насоченост на социалните помощи и чрез усъвършенстване на механизма за предоставяне на социални услуги и създаване на условия и възможности за социална интеграция на уязвимите групи от населението – особено на хората с увреждания, възрастните хора, самотните родители, децата в риск.
АСП е администрация към министъра на труда и социалната политика за изпълнение на държавната политика за социално подпомагане, в този число и предоставяне на социални услуги. Развитието на социалните услуги е от особена важност за осигуряване на достоен живот на определени рискови групи от населението. В изпълнение на социалната политика АСП активно работи за осигуряване на по-добри и достойни условия на живот и възможности за социално включване на групите в социален риск. Дейностите на АСП по предоставянето на социални услуги се свеждат до оказване на методическа помощ и подкрепа, откриване, промяна на вида и/или промяна на капацитета на социалните услуги и закриване на социални услуги, когато са делегирани от държавата дейности, както и упражняване на контрол по спазването на утвърдени критерии и стандарти за извършване на социални услуги.
С цел развиване на мрежа от социални услуги, осигуряваща възможност за равен достъп до основни услуги на уязвимите групи, се извършва планиране на социалните услуги. Планирането е от решаващо значение за ефективното социално включване на уязвимите групи и участие в живота на обществото. Осигуряването на равен достъп до услуги несъмнено е едно от основните предизвикателства в борбата със социалното изключване в България, като неговият ефект и устойчивост се засилват, когато техният подход е индивидуален и крайната цел е интеграция на пазара на труда.
Важен приоритет в политиката за предоставяне на социални услуги е реализирането на процеса на деинституционализация на хората от специализираните институции и предоставянето на социални услуги, доближаващи се до семейната среда. Основните цели на този процес са насочени предимно към деинституционализация и хуманизиране предоставянето на социални услуги, чрез подобряване качеството на живот на хората, ползващи социални услуги; развиване на мрежа от социални услуги, предоставяни в общността, с цел превенция на институционализацията на хората в неравностойно социално положение; социално включване на хората от специализираните институции и рисковите групи.
Основни предизвикателства и потребности за развитие на социалните политики и услуги и приносът им за подобряване качеството на живот на населението в България
Основните предизвикателства пред развитието на системата на социалните услуги в България са свързани с преодоляването на няколко „проблема“, а именно: недостатъчен брой услуги за възрастни хора и хора с увреждания и неравномерно разпределение на територията на страната; недостатъчни финансови ресурси; липса на приобщаваща социална и архитектурна среда; търсене на институционална грижа, най-вече за стари хора; невисока добавена стойност в заплащаните услуги, предоставяни в домашна среда за възрастни хора и хора с увреждания; както и недостатъчно развито социално предприемачество в сферата на социалните услуги.
Основните мерки, които се предприемат, с цел подобряване на качеството на живот на хората и най-вече на уязвимите и рисковите групи, нуждаещи се от подкрепа, са насочени към намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване чрез осигуряване на: възможности за заетост на неравнопоставените групи на пазара на труда и повишаване на доходите от труд; устойчиви, качествени и достъпни услуги с цел превенция на социалното изключване; устойчивост и адекватност на социалните плащания, повишаване на адекватността и устойчивостта на пенсионната система с цел подобряване качеството на живот и осигуряване на достойно стареене. С оглед на демографското развитие, се насърчава активното стареене в отговор на съвременните демографски процеси/трансформации; създават се условия за осигуряване на равнопоставеността на половете с цел активното им включване и участие във всички сфери на обществения живот; и се осигуряват равни възможности за хората с увреждания с цел насърчаване на тяхното пълноценно социално включване.
Качество на социалните услуги
Въпросът за качеството на социалните услуги е сложен и многопластов. Развитието на сектора на социалните услуги през последните години, следвайки приоритетите за децентрализация и деинституционализация, безспорно доведе до положителни промени по отношение на начина на организация, броя, обхвата, разнообразие и достъпност на социалните услуги. Постепенно се случва и промяната на нагласите в обществото и възприемане на ново разбиране за основната мисия на социалната услуга. Все повече хора споделят, че мисията на социалната услуга не се заключава само до подкрепа за физическото оцеляване на хората с увреждания, а е именно повишаване качеството им на живот във всичките му аспекти. Отговорността за осигуряване на високо качество на социалните услуги е на всички заинтересовани страни – държавни институции, доставчици на социални услуги, потребители и техните представители. Усилията за постигане на икономическа ефективност и качество на социалните услуги би следвало да вървят паралелно. Това разбиране поражда високи очаквания и поставя предизвикателства пред всички заинтересовани страни.
Нови видове социални услуги и нови акценти в развитието на социалните услуги
В контекста на икономическата и социална криза, подсилена от негативните демографски промени, осигуряването на достъпни, висококачествени и устойчиви услуги за дългосрочна грижа на възрастните хора и хората с увреждания е един от ефективните инструменти за подобряване качеството на техния живот, както и за тяхното пълноценно включване в обществото. България, както редица страни-членки на Европейския съюз, е изправена пред сериозни предизвикателства, свързани със застаряване на населението, което води до повишаване на потребността от услуги за дългосрочна грижа и съответно до нарастване на обществените разходи за тези услуги. Успоредно с това, изключително сложен се оказва проблемът с гарантиране на по-високо качество на услуги, предлагани в съществуващите специализирани институции, което възпрепятства осигуряването на адекватно качество на живот на потребителите.
С оглед подобряване качеството на живот на възрастните хора и хората с увреждания и предвид негативната тенденция за застаряване на населението и нарастващата потребност от дългосрочно обгрижване на тези лица, в началото на 2014 г. бе приета и Националната стратегия за дългосрочна грижа, която е стратегическият документ, очертаващ визията за развитие на услугите за възрастните хора и хората с увреждания. Стратегията предвижда изграждане на мрежа от достъпни и качествени услуги в общността и в домашна среда, която да осигури възможност за подготовка и извеждане на възрастните хора и хората с увреждания от специализираните институции и същевременно да има превантивна роля по отношение институционализацията на тези лица. Нещо повече, изпълнението на Стратегията ще спомогне и за осигуряване на комплексна подкрепа на семействата, които полагат грижи за хора с увреждания и възрастни хора. Една от целите на документа е и насърчаване на взаимодействието между здравните и социалните услуги и развитието на иновативни междусекторни услуги за възрастни хора и хора с увреждания. Дългосрочните грижи съчетават широк набор от медицински и социални услуги за хора с хронични увреждания, нуждаещи се от помощ при основни ежедневни дейности.
Защитата на достойнството и повишаването на качеството на живот на възрастните хора и хората с увреждания може да бъде постигнато чрез предоставянето на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните им потребности. Развитието на дългосрочна грижа е ключова цел на настоящата Стратегия. В нея се предвижда през следващите 20 години да се подобри достъпа до социални услуги в общността и в семейна среда и до здравни услуги, чрез разширяване на мрежата на тези услуги в страната, тяхното разнообразие, обем и обхват, повишаване на качеството им, както и насърчаване на взаимодействието помежду им. Реализирането на заложените в този документ приоритети и мерки изисква обединяването на усилията на всички заинтересовани страни при разработването и прилагането на политиката в подкрепа на уязвимите групи в обществото, в частност възрастните хора и хората с увреждания.
Дългосрочните грижи предполагат насърчаване и развиване на взаимодействието между социалните и здравните услуги. Различното разпределяне на отговорностите (частна/семейна – обществена), различните начини на организиране на медицинските и социалните грижи, както и различното законодателство за тях, водят до необходимостта от прилагане на нови модели и последващото им регламентиране съобразно особеностите на нашата държава.
Преходът от традиционната за България институционална грижа към услуги, предлагани в общността и семейна среда, се реализира главно чрез разширяване на кръга на услуги като дневни центрове, центрове за социална рехабилитация и интеграция, защитени жилища, развитие на модела за предлагане на услуги в домашна среда (личен асистент, социален асистент, домашен помощник, домашен социален патронаж).
В допълнение, в новия програмен период 2014 – 2020 г. в приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ са предвидени конкретни мерки, свързани с: увеличаване на броя на хората с увреждания, които са започнали да търсят работа или са заети чрез предоставяне на социални и здравни услуги, включително чрез интегрирани мерки за хора с увреждания и техните семейства; подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване; намаляване броя на възрастните и хората с увреждания, настанени в институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в общността, включително услуги за дългосрочна грижа.
Отговорности и партньорството между държавата, общините и гражданския сектор за развитие и реализация на адекватни и резултатни социални услуги
Социалните услуги се предоставят от: държавата, общините, физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица; както и чуждестранни физически или юридически лица от държави членки на ЕС или от други държави – страни по споразумението за Европейско икономическо пространство, регистрирани като търговци съгласно националното си законодателство. Социалните услуги могат да се предоставят и при съвместното им участие въз основа на договор.
Важно е да се подчертае, че социалните услуги в Република България са децентрализирани и управлението им е възложено на кметовете на съответните общини. Съгласно Закона за социално подпомагане (ЗСП) кметът на общината управлява социалните услуги на територията на съответната община, които са делегирани от държавата дейности и местни дейности, и е работодател на ръководителите на тези услуги с изключение на случаите на възлагане на управлението. Работодател на персонала в социалната услуга, която делегирана от държавата дейност и местна дейност, е нейният ръководител. Този факт е от изключително значение от гледна точка на предоставената възможност на общините да развиват и управляват услугите въз основа на идентифицираните потребности на населението от конкретни социални услуги.
Законът предвижда възможност кметовете на общини да възлагат управлението на специализирани институции и услуги в общността на доставчици на социални услуги, вписани в Регистъра на доставчиците на социални услуги към Агенцията за социално подпомагане, чрез конкурс или по договаряне при единствен кандидат.
Възможност за сътрудничество е междусекторното взаимодействие при предоставянето на социални услуги, в това число и публично-частното партньорство, като форма на партньорство между публичния и частния сектор за изпълнението на проект или предоставянето на услуга на публичния сектор и/или от обществен интерес, при разпределяне на разходите, ползите и рисковете на сътрудничеството във взаимна изгода на двете страни.
Целта е да се търси партньорство между представители на централна/местна власт и частния сектор, било като доставчик на услуги или като източника за съфинансиране на тези услуги. В резултат на това фокусът на дейност и функции на местните власти се измества от пряко предоставяне на социални услуги към възлагането им на други доставчици, контролни функции и разработване на местни стратегии и политики.
Договарянето с външни доставчици е ефективна алтернатива на монополното предоставяне на услугите и възможност за създаване на разграничение между контрол и предоставяне – местните власти се разтоварват от директното предоставяне на услугата, като в същото време гарантират качеството й чрез стриктен контрол. Договарянето създава предпоставки за конкуренция, която повишава прозрачността, отговорността и качеството в разходването на публичните средства. Договарянето на публични услуги с външни доставчици цели да подпомогне реализирането на определени политики, да стимулира демонополизацията на пазара и създаде предпоставки за публично-частни партньорства.
В резултат на публично-частните партньорства може да се постигне равнопоставеност на всички доставчици, включително общинските, да се уеднаквят правилата за управление на договорите с външни доставчици на социални услуги, както и да се разпределят контролните функции между централната и местната власт. Разширяват се възможностите на общините да преразпределят средства от държавно делегираните услуги и да се повиши контрола при изразходване на държавно делегирани средства.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории