В изпълнение на проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца чрез изграждане и ремонт на социална инфраструктура в град Хасково“ е изградена необходимата социална инфраструктура и е осигурено подходящо обзавеждане за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи социални услуги в общността. Така в Хасково вече има нов Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, чийто капацитет е 30 потребители за целодневна грижа и 60 потребители за почасови услуги. В Дневния център ще се предоставя комплекс от услуги за стимулиране развитието на децата, задоволяване на техните образователни потребности, двигателна и логопедична рехабилитация. Центърът разполага с зали за лечебна физкултура, за групови и индивидуални занимания, психосензорна зала, кабинет за консултации с логопед и психолог.

В рамките на проекта е изградено и ново Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст с капацитет от 8 потребители. Едноетажната сграда разполага с 5 спални помещения с индивидуални санитарни възли и комбинирано дневно помещение. Осигурени са условия за съвместни занимания, а спалните са съобразени с осигуряването за всяко дете на среда близка до семейната.

Чрез ремонт и обзавеждане е разширен и капацитетът на съществуващия Център за обществена подкрепа с откриване на Център за спешен прием. В рамките на ремонтните дейности е изградена рампа пред входа на сградата и е монтиран платформен подемник за преодоляване на стъпалата на входната площадка, за да се осигури лесен достъп и за хора с увреждания.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Стойността му е в размер 814 271.12 лв., от които: 692 130.45 лв. е съфинансирането от Европейския съюз, а 122 140.67 лв. е националното финансиране.

Източник: Haskovo.live, 13.01.2020 г.