Изпълнени са повече от половината мерки по Стратегията за децентрализация

Правителството одобри доклада за изпълнението на Стратегията за децентрализация (2010-2013 г.) и на Програмата за нейното изпълнение през 2013 г. Основният извод, който се налага от направения анализ на цялостното изпълнение на Стратегията и на Програмата, е, че през 2013 г. са реализирани повече от половината мерки, предвидени за целия четиригодишен период.
Качественият анализ показва, че с най-висока непосредствена тежест е мярката, която осигури на общините допълнителни приходи от концесионни договори в условията на криза. Останалите мерки са свързани с подобряване координацията между институциите и повишаване на капацитета им. Неизпълнените мерки са свързани основно с увеличаване на правомощията на общините или с предоставянето на финансови ресурси.
Резултатите сочат, че процесът на децентрализация в България в периода 2010 г. до средата на 2013 г. е спрял. Не са реализирани ключови реформи в сферата на прехвърляне на ресурси и правомощия към местните власти, няма напредък и в преструктурирането на общинските услуги. Препоръчва се предприемането на спешни мерки за ревизиране на законодателството, касаещо функционирането на местното самоуправление и съобразяването му с Европейската харта за местно самоуправление. Друга препоръка е свързана с разширяване полето на приложение на делегираните бюджети, увеличаване правомощията на кметовете на кметства, по-решително навлизане на външните доставчици в предоставянето на общински услуги, създаване на условия за реализация на местната демокрация и налагане на граждански контрол върху дейността на местните власти.
Докладът е приет на заседание на възстановения през миналата година Съвет по децентрализация на държавното управление, в който равен брой представители имат централната и местната власт.

 

Източник: Министерски съвет

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории