Екипът на Nasoki.bg разговаря с кметът на Община Враца  г-н Калин Каменов. С това интервю намираме отговор на въпросите за социалната програма на града за 2021 г., новите разкрити социални услуги и опита на Община Враца за партньорство с работодатели и неправителствени организации за осигуряване на социално отговорно партньорство и подкрепа за хората с увреждания.

Г-н Каменов, благодарим Ви за възможността да разговаряме с Вас в качеството Ви на кмет, притежаващ висока степен на професионализъм и съпричастност към социалните политики и услуги. Кое е характерно за работата на Община Враца в тази област?

За последните 5 години във Враца се реализираха много проекти както с европейско, така и с национално финансиране, чиито фокус е съсредоточен изцяло в сферата на социалните услуги. С моя екип полагаме сериозни усилия в сектора, за да можем успешно да завършим процесът на деинституционализация.

За мен развитието на социалните услуги не може и не бива да се ограничава само до изграждането на адекватни материално-технически бази за хората в неравностойно положение. Изключително важно е потребителите да получават качествени грижи и услуги от специалисти. Това е и причината да работим активно с филиалите на Медицинския университет и Великотърновския в града, тъй като техните специалности са пряко свръзани с предоставянето на социалните услуги в града. Друг съществен елемент от развитието на сектора е промяната на възприятията на нашите съграждани по отношение на хората в неравностойно положение.

През годините сме имали случаи, в които местни общности са били категорично против изграждането на Център за настаняване от семеен тип, като в основата на проблема най-често се открояваше не достатъчната информираност. С моя екип провеждахме разговори с живущите в отделни квартали в града, като резултатите са показателни – в града имаме новоразкрити 9 социални услуги за деца, младежи и възрастни.

Какво предвижда бюджета на Община Враца за развитие на социалните политики и услуги през 2021 г.?

В бюджета на Община Враца за настоящата година запазваме тенденцията за увеличаване на средствата за социални услуги и подкрепа на различни групи от обществото. Предвидени са над 150 000 лв., с които да подпомогнем младите семейства, като през 2021 година за новородено дете отпускаме 400 лв., а за новородени близнаци по 450 лв. Отново със средства от местни дейности ще обезпечим функционирането на фонда за асистирана репродукция, като предвидената сума е в размер на 45 000 лв. За една от уязвимите групи във Враца – възрастните хора осигуряваме 100 000 лв. за помощи за намалени цени на пътувания с градския транспорт.

Същевременно продължаваме надграждането и развиването на комплекс от социални услуги, обхващащи както деца и младежи, така и възрастни хора и лица с психически увреждания.

Заради сериозните предизвикателства, пред които ни изправи пандемията, от средата на 2020 година осигуряваме патронажна грижа на възрастни хора и лица в невъзможност за самообслужване, като обхванатите потребители са близо 700 души.

Какви нови социални услуги предлага и ще реализира Община Враца? Каква е тяхната социална значимост, съдържание и обхват?

През 2020 година, в рамките на ОП „Региони в растеж“ разкрихме 5 нови социални услуги за деца и младежи. Инвестираните средства по двата проекта на местната администрация са в размер на близо 1,6 млн. лв. Работата на новите социални услуги, които обхващат над 200 потребителя, е обезпечена със спечеления ни проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Безвъзмездната финансова помощ е близо 2 млн. лв., като разкритите работни места са 49. Разкрити са Център за настаняване от семеен тип, Преходно жилище за деца от 15- до 18-годишна възраст, Наблюдавано жилище за младежи, Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства и Център за обществена подкрепа.

Функционирането на новите социални услуги категорично заменят институционалния модел на отглеждане на деца и младежи със среда, близка до семейната.

В рамките на проекта „Нови възможности за възрастни и хора с увреждания в община Враца“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ изградихме 4 нови социални услуги. С осигурените близо 2,3 млн. лв. създадохме 2 Центъра за грижа за лица с психични разстройства, Център за грижа за лица с умствена изостаналост и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване. Всяка една от услугите е с капаците от 15 места. Обезпечаването на дейността им ще бъде възможно благодарение на ОП „Развитие на човешките ресурси“, като новите работни места в центровете ще са 54.

През месец януари бе взето решение за създаването на Съвет по въпросите на социалните услуги в Община Враца. Какви ще бъдат приоритетите му и основните направления, по които ще работи през настоящата година?

Създаването на Съвета е в синхрон с измененията в Закона за социалните услуги, съгласно които – във всяка община се предвижда да има подобна структура, която включва представители от различни институции и организации. Съветът ще анализира потребностите от социални услуги в общината, както и ще следи за тяхната ефективност. В екипа са включени лица с висока експертиза в сферата на социалните услуги и вярвам, че с тяхната подкрепа ще продължим развитието на социалните услуги и ще подобрим ефективността на тези, които вече се предоставят от Община Враца.

Може ли да споделите част от опита на Община Враца за партньорство с работодатели и неправителствени организации за осигуряване на социално отговорно партньорство и подкрепа за хората с увреждания и други нуждаещи се от подкрепа граждани?

Само преди по-малко от година поставихме началото на една инициатива, насочена към създаване на условия за работа на младежи с увреждания. С подкрепата на Община Враца, трима от тях са назначени на 4-часов работен ден във фирма „Интелигентни системи за сигурност“. Дейността им се състои в окомплектоване на части и изработване на кабелни снопчета за местната фирма. На младежите е осигурено изнесено работно място. Те са изключително доволни от възможността да създадат нещо със собствени усилия и труд.

Радостно е, че местният бизнес е отворен към подобен тип инициативи.

Кои са главните предизвикателства в работата Ви през тази и следващите години? Какво ново да очакват жителите на Община Враца?

В сферата на социалните услуги с моя екип имаме един основен приоритет – създаването на адекватна и ефективна среда за всички хора в неравностойно положение. Фокусът на работата ни през настоящата година е обезпечаването на работата на новоразкритите центрове за възрастни хора и лица с психически разстройства. Финализирайки тези дейности ще успеем да завършим успешно процесът на деинституционализация, като същевременно ще сме осигурили реализация на много млади хора, които са завършват висшето си образование в града.

Предизвикателство пред нас е реконструкцията на базите на вече закритите и нефункциониращи социални услуги, познати в недалечното ни минало като „домове“. В плана ни за интегрирано развитие на общината сме предвидили материално-техническите бази да бъдат превърнати в Центрове за развитие на талантливи деца и младежи не само от града, но и от региона.

Какво бихте споделили и предложили на държавните институции, общините и всички работещи в социалния сектор?

Мисията на всички, които се борим за преобразяването и развитието на социалните услуги е да създаваме възможности за  реализиране потенциала на всеки един потребител. Пред нас има още много работа. Нямам съмнение обаче, че правим малки, но уверени и правилни стъпки в един много труден, но много смислен процес. Вярвам, че с общи усилия ще успеем да предоставим необходимите условия и грижи на всички лица в неравностойно положение. Така, политиките ни в сферата няма да ограничават, а ще дават възможности на всеки.