Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.

Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.

Проектите се изготвят съгласно Глава трета. ПРОЕКТИ СЪС СТОПАНСКА НАСОЧЕНОСТ на Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с увреждания/ Методика /.

1. Максимален размер на субсидията за проект: 80 000 лв.

2. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на  04.07.2022 год .

3. Електронен адрес: ahu_stn @mlsp.government.bg

Конкурсната документация можете да намерите на https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/84 /, рубрика: Проекти / програми, Работодатели по чл. 49 от ЗХУ.

Проектните предложения, ведно с изискваните документи, се подават в папка подредени систематично, по ред описан в таблица за административното съответствие  /приложение 7 за проекти със стопанска насоченост/, и с придружително писмо в деловодството на АХУ по един от следните начини:

1. На място в офиса на Агенция за хората с увреждания.

2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка или с куриер.

3. По електронен път на посочения електронен адрес на АХУ.

Документите трябва да са подписани и сканирани или при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги- [email protected].

Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер.

Източник: Агенцията за хората с увреждания