Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обяви конкурс за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания.

Участниците в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, както и национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите.

Проектите се изготвят по Методика за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания на АХУ на основание чл. 10, ал. 3, т. 8 от Закона за хората с увреждания, утвърдена от изпълнителния директор на Агенцията със Заповед № 0023 – 2513/11.06.2019 г.

Максимален размер на субсидията:

По компонент 1 – до 16 000 лв.
По компонент 2 – до 18000 лв.
По компонент 3 – до 4 000 лв.
По компонент 4 – до 7 000 лв.

Конкурсната документация е налична тук.

Срокът за подаване на проектите е до 17.30 ч. на 17 февруари 2020 г.

Телефони за справки: 02/931 80 95, 832 90 73

Повече информация може да намерите тук.

Източник: АХУ, 14.01.2020 г.