Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти, насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.

Участници в конкурса могат да бъдат специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания.

Проектите се изготвят съгласно глава трета „Проекти със стопанска насоченост“ на Методиката за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с увреждания/ Методика /.

1. Максимален размер на субсидията за проект: 80 000 лв.

1.2. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 06.07.2020 г.

1.3. Електронен адрес: ahu_stn @mlsp.government.bg

2. Допълнителна информация

2.1. Исканата сума за едно проектно предложение по т. 1 трябва да е съобразена с обстоятелствата в чл. 10 от Методиката.

2.2. Посоченият размер на исканата субсидия по т. 1 може да се увеличава при спазване изискванията на чл. 32 от Методиката.

2.3. По Методиката се финансират и проекти за изграждане на онлайн платформа с уебсайт, с цел популяризиране на услугите и продукцията на специализираните предприятия и кооперации в глобалното интернет пространство.

3. Конкурсната документация можете да намерите на интернет страницата на АХУ, рубрика: Проекти / програми, Работодатели по чл. 49 от ЗХУ – ТУК.

4. Проектните предложения, ведно с изискваните документи, се подават в папка подредени систематично, по ред описан в таблица за административното съответствие /приложение 7 за проекти със стопанска насоченост/, и с придружително писмо в деловодството на АХУ по един от следните начини:

4.1. На място в офиса на Агенция за хората с увреждания – гр. София 1233, ул. „Софроний Врачански” № 104-106, на хартиен и електронен носител или на електронен носител подписани и сканирани, съгласно т. 1.2.

4.2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка и пощенско клеймо или с куриер на посочения в 4.1 адрес, на хартиен носител придружен с електронен носител със същите документи или на електронен носител подписани и сканирани, съгласно т. 1.2.

4.3. По електронен път на посочения електронен адрес на АХУ, съгласно т. 1.2.

Документите трябва да са подписани и сканирани или при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги – [email protected]

Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.

Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73