Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти, насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.

В конкурса могат да участват специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания.

Проектите се изготвят по Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с увреждания.

1. По Глава втора от Методиката /проекти със социална насоченост/:

1.1. Максимален размер на субсидията за проект: 40 000 лв.
1.2. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 02 март 2020 г.
1.3 Електронен адрес: ahu_sn @mlsp.government.bg

2. По Глава трета от Методиката /проекти със стопанска насоченост/:

2.1. Максимален размер на субсидията за проект: 80 000 лв.
2.2. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 31 март 2020 г.
2.3 Електронен адрес: ahu_stn @mlsp.government.bg

Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73

Повече информация може да намерите тук.

Източник: АХУ, 15.01.2020 г.