22.10. 21 г.

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) кани организации с идеална цел в обществена полза да представят проектни предложения за инициативи, целящи да подобрят заетостта и да стимулират предприемачеството у хора от икономически уязвимите общности с фокус върху ромите. Поканата е за финансиране на проекти на обща стойност до 500 000 лева, с максимален размер на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна за един проект до 85 000 лева и с максимален процент на безвъзмездната финансова помощ (БФП) до 100%.

Краейният срок за представяне на концепциите е 31 октомври 2021 г., 17:00 часа местно време. Проектните предложения се подават на електронна поща [email protected] Кандидатите следва да предоставят формуляр за проектно предложение, попълнен на български език. Формулярът се подава на [email protected], заедно с останалите необходими документи (виж Приложение 1).

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на дискусия за обсъждане на коментари по проектното предложение. Само след задоволителното адресиране на коментарите от страна на кандидата, ще се пристъпи към сключване на договор за финансиране.

Източник: Тръст за социална алтернатива