04.05. 2021 г.
„Платформа Агора“ в партньорство с Фондация „Америка за България“ обявяват покана за участие в конкурс за финансиране на проекти с фокус върху Развитието на местното дарителство. Програмата търси предложения, които допринасят за развитие на дарителството на местно ниво, възраждат дарителската култура и традиции, изграждат позитивна нагласа към дарителството сред младите хора, насърчават взаимодействието в дарителски начинания между граждански организации, местните власти и бизнеса като открояват дългосрочните благотворни ефекти на дарителството за местните общности.

До участие в конкурс „Развитие на дарителството на местно ниво“се допускат проекти на граждански организации, читалища, местни културни институти, медии, бизнеси или сдружения на бизнеса. Кандидатите могат да представят своите проекти самостоятелно или в партньорство с други допустими организации. Всяка организация има правото да кандидатства само с един проект. При предложения представени от партньорски обединения се определя водещ кандидат, който отговаря за цялостното управление на проекта. Размерът на финансирането на одобрен проект ще бъде от 18 000 до 36 000 лева. Проектите трябва да се реализират в рамките на 18 месеца след подписване на договор за финансиране. Общият размер на средствата в настоящия конкурс е 360 000 лв., като Платформа АГОРА в партньорство с Фондация „Америка за България“ си запазват правото да не разпределят цялата сума, ако не са постъпили достатъчно качествени предложения.

Повече информация може да откриете ТУК