Отворен за кандидатстване е конкурсът за финансиране на проекти по програма „Европа като общност на граждани“ – Idea Challenge 2021. Той е част от програмта  „Европа като общност на граждани“, изпълнявана от фондация „Софийска платформа“ и MitOst e.V. с подкрепата на Stiftung Mercator.

Конкурсът подкрепя граждански организации с цел укрепване на гражданската активност на местно ниво. Програмата предоставя не само възможност за финансиране, но и среда за сътрудничество с партньори, в която активните граждани могат да развият идеята си, намирайки устойчиви решения на местни обществени проблеми. В конкурса могат да кандидатстват само организации с нестопанска цел, които са регистрирани в обществена полза. Не могат да кандидатстват физически лица.

„Ние вярваме, че участието на гражданите, особено на местно ниво, е предпоставка за наличието на отворени, функциониращи и приобщаващи граждански пространства“, споделят от фондация „Софийска платформа“.

Проектните идеи трябва да насърчават колективни действия за решаване на проблеми и подобряване на качеството на живот на общността. Те трябва да помагат на членовете на общността да бъдат чути и да се включват активно в процеса на вземане на решения и изпълнение на местните политики, които ги засягат, както и да бъдат овластени да общуват с общността, местните власти и институции. Проектните предложения трябва да помагат на гражданите да развият знанията, уменията, ценностите и мотивацията си за активно участие в обществения, социалния и гражданския живот.

Конкурсът предлага финансова подкрепа (до 35 000 €) за реализирането на проект с акцент върху гражданско участие на местно ниво, общностен диалог, устойчивост. Участието в конкурса предоставя и нефинансова подкрепа в реализирането на проекта и среда за сътрудничество с партньори.
Крайният срок за кандидатстване е 13:00 ч. на 26 април 2021 г.

Източник: Софийска платформа