В Смолян се проведе кръгла маса, на която бяха представени добри практики и възможностите за прилагането им от социалните предприятия. Събитието е по проект „Подкрепа на социалните предприятия в борбата с бедността и социалното изключване“, осъществяващ се с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г.

По проекта е създадено социално предприятие в Борино. Председателят и на Регионалната стопанска камара в Смолян инж. Иво Царев представи основните моменти на социалното предприемачество и добри практики в социалната икономика в България и страни от ЕС. На форума бяха представени и работещи социални предприятия от региона на Смолян, както и от Северна Гърция.

Източник: БСК / smolyandnes.com, 04.10.2019 г.