На 23 октомври 2019 г. в София ще се проведе кръгла маса за обсъждане на проекта за визия, цели и приоритети на Националната програма за развитие България 2030. Събитието се организира от Българска платформа за международно развитие по повод представения за обществено обсъждане проект.

Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 ще бъде рамков стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на националните програмни документи, детерминиращ визията и общите цели на политиките за развитие във всички сектори на държавното управление, включително техните териториални измерения.

Проектът е базиран на нарочен Анализ на социално-икономическото развитие на страната след присъединяването ѝ към Европейския съюз, целящ да идентифицира ключовите проблемни области и пропуски в политиките за развитие на България, обсъден и съгласуван със социално-икономическите партньори в рамките на Икономическия и социален съвет и Националния съвет за тристранно сътрудничество. Документът определя три стратегически цели – Технологична трансформация, Демографски подем и Намаляване на неравенствата.

На кръглата маса ще бъде обсъден проектът с цел да се изготвят конкретни препоръки.

С проекта на визия, цели и приоритети на Националната програма за развитие България 2030 може да се запознаете тук.

Програмата на кръглата маса може да видите тук.