Четири сектора вадят България от кризата

Четири сектора могат да извадят България от кризата и да я изведат към по-бърз и интелигентен растеж. Това е записано в доклад на Световната банка.
Критериите при избора им са отчели както наличието на традиции, така и потенциала за запазване на сегашните и за стъпване на нови пазари. Първият от тези сектори е хранително-вкусовата промишленост, в която най-голям дял по отношение на заетостта и приходите имат месо, плодове и зеленчуци и органични продукти. България е традиционно силна в износа на вино, пилета, прясно сирене и хлебни изделия.

Според доклада в този бранш има над 7000 фирми, в които работят близо 115 000 души. Общият размер на приходите е 4,059 млрд. евро. Анализ на предимствата показва, че имаме високи стандарти на качество, добре развити мрежи за транспорт и дистрибуция, достъп до европейските пазари, традиционно присъствие в Русия и ОНД и евтина работна ръка.
Пречките пред развитието на сектора експертите на Световната банка виждат в остарялото оборудване, многобройните посредници при доставките и липса на връзка с научните центрове за разработване на нови храни. За да бъдат ефективни усилията за развитие на сектора, държавата трябва да се насочи към преодоляването на няколко пречки – ниската производителност, силното
обезлюдяване на селските райони и ограниченото финансиране Вторият по потенциал сектор, посочен от експертите, е машиностроене и електроника. Според данните в доклада секторът е фокусиран изцяло върху износа – 15% от общия и 50% от този за Германия и Италия.
Той обаче се оказва силно засегнат от застаряването на населението, тъй като 55% от заетите в него са на над 55-годишна възраст. Заради миграцията са загубени над 1500 млади работници. За три години наетите в този бранш намалели с близо 20 000.
Освен това секторът е доминиран от малки играчи, което пречи за развитие на по-мащабни проекти и за навлизане на пазари с висока добавена стойност.

Като трети по потенциал докладът сочи фармацевтичния сектор. Въпреки че е един от най-малките в ЕС, пазарът му достига 2,098 млрд. лв. през 2011 г. Разходите за лекарства са 2,45% от БВП, а всички прогнози са, че този пазар ще расте с около 9,1% за година. Докладът оценява високия потенциал и заради значителните инвестиции
в него. Като голямо предимство експертите сочат силните традиции и географската близост до пазарите в Близкия изток и ОНД.
Пречките са свързани с многото и тежки регулации. Експертите смятат още, че заради силната конкуренция и скъпите проучвания и производство секторът се нужде от финансова подкрепа – както държавна, така и от еврофондовете.
Като четвърти сектор, който може да ни извади от кризата, докладът сочи този на високите технологии. От 2006 г. досега той растял с 14% на година, а
печалбите – с 83% Износът на стоки и услуги от него се е увеличил 14 пъти от 2005 г. до 2012 г. В момента този сектор заема 47% от общия износ на бизнес услуги.
Средната стойност, създадена от един служител, била 45 700 лв., което е три пъти повече от този показател в национален мащаб – 16 800 лв.
Експертите го разделят на три подсектора: телекомуникации, които допринасят за 73% от приходите, компютърно програмиране – с 14% дял, и консултантски и информационни услуги- с 6%.
Оказва се обаче, че и в този сектор има недостиг на квалифицирани кадри. Дори завършилите висше техническо образование нямат нужната квалификация,
за да започнат веднага работа Голяма част от тези хора работят в чужди фирми, които обаче действат автономно в България.
Културните и креативни дейности като тези на архитекти и рекламисти също имат голям потенциал, се посочва в доклада. Въпреки че не получават никаква помощ от държавата, това са малки фирми с персонал до 40 души, в които дори и по време на кризата е нямало съкращения.
За да могат тези сектори да покажат потенциала си, е необходимо разработването на нови технологии и иновативни продукти.

Брюксел: Има дисбаланс в икономиките на България и още 13 държави

Икономическото възстановяване във всички европейски икономики става все по-забележимо, но има още доста предизвикателства.
Това е записано в доклад на Европейската комисия, изготвен след редовен преглед на 17 икономики в съюза. Като най-важната задача на европейските правителства ЕК вижда преодоляването на натрупаните вече 10-а година дисбаланси в икономиките, което изисква постоянни действия за ускоряване на икономическия растеж и за намаляване на безработицата.
Установено е, че редица дисбаланси са налице едновременно в няколко държави членки. Сред най-опасните от тях ЕК определя големите външни задължения в някои икономики, постоянно високите равнища на излишъка по текущите сметки в резултат на слабото вътрешно търсене, спадналата конкурентоспособност и значителната загуба на пазарни дялове.
Според доклада 14 от 17-те анализирани икономики показват дебалансираност. Това са България, Белгия, Германия, Ирландия, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Унгария, Нидерландия, Словения, Финландия, Швеция и Обединеното кралство.
В три държави – Хърватия, Италия и Словения, нарушените основни икономически пропорции са определени като прекомерни. Франция и Словения пък са заплашени от наказания заради прекомерен дефицит.

БВП с ръст от 0,9% за 2013 г.

Брутният вътрешен продукт за 2013 г. е нараснал в реално изражение с 0,9% спрямо 2012 г., съобщи вчера Националният статистически институт. За 2012 г. увеличението на икономиката беше 0,6 на сто.
През миналата година БВП на България е бил 78,115 млрд. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат по 5 493 евро.
НСИ ревизира данните от експресните оценки за последното тримесечие на миналата година, като растежът на месечна база е понижен от 0,4 на 0,3 на сто, а този на годишна е повишен от 1 на 1,2 на сто.
През четвъртото тримесечие на 2013 г. спрямо същия период на предходната година добавената стойност се увеличава с 1,8%. Сред отраслите с най-голям растеж са аграрният сектор – с 2,1%, промишлеността – с 1,6%, далекосъобщенията – с 5,5%, финансовият и застрахователният сектор – с 4%, операциите с недвижими имоти – с 1%.
Данните на статистиката показват и че за година относителният дял на селското стопанство от икономиката нараства с 0,1 процентни пункта и достига 3,7%. Тежестта си с 0,6 пункта увеличава и индустриалният сектор, като става 27,3 на сто.
Намалява обаче делът на услугите от добавената стойност и достига ниво от 69% при 69,7 на сто в сравнение с края на 2012 г.
Леко увеличение се отчита и на производителността на труда през четвъртото тримесечие на миналата година. БВП на един зает нараства с 2,3 на сто на годишна база. Най-висока е производителността на труда в услугите – 14,50 лв. за един отработен човекочас, а най-ниска – в земеделието с 3,50 лв.
По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2013 г. заетите в икономиката ни са 3,255 млн.

 

Източник: 24 часа

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории