Заседание на Националния съвет по условия на труд

На 18 февруари в МТСП се проведе заседание на Националния съвет по условията на труд. Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов откри заседанието. Представители на правителството и социалните партньори дискутираха политиката в областта на безопасните и здравословни условия на труд през настоящата година. Те обсъдиха дейностите, които ще бъдат финансирани от Европейската агенция по безопасност и здраве при работа през 2014 г. в рамките на кампанията „Здравословни работни места. Управлявай стреса.” в периода 2014-2015 г.

На заседанието бе представен отчет за дейността на фонд „Условия на труд” за миналата година и проект на Програма за дейността на фонд „Условия на труд” за 2014 година.

Задачите и функциите на Националния съвет по условията на труд включват обсъждане състоянието на условията на труд и предлага мерки за подобряването им, становища по проекти на нормативни актове по въпросите на условията на труд и предложения за изменението и допълнението им, решения за създаване на отраслови и браншови структури за тристранно сътрудничество по условията на труд, създаване на помощни органи към съвета за решаване на специфични въпроси, координация на дейността на органите, на които е възложено упражняването на контрол в областта на условията на труд, проучване и популяризиране на наш и чужд опит, организиране национални конкурси, семинари, акции и други форми за стимулиране на дейността, разработване на програми за проучване и разработване на проекти за решаване на проблемите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, финансирани от фонд „Условия на труд“, възлагане чрез конкурс на проучването и разработването на проекти за решаване на национално значими и други важни проблеми по условията на труд (съгл. ПМС 87 от 1997 г.).

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории