Приета е Национална стратегия за учене през целия живот

Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г. бе приета от правителството. Целта на стратегията е постигане на европейската рамка за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Документът включва всички области на учене и е адресиран до предучилищното възпитание и подготовка, общото училищно образование, професионалното образование и обучение, висшето образование, продължаващото обучение за възрастни, валидирането на резултати от неформално обучение и самостоятелно учене.

Сред целите на националната политика за развитие до 2020 г. са високото ниво на знанията, възможността за иновации, адаптивността спрямо промените в естеството на работата и пълното социално включване. Стратегията за учене през целия живот отчита новите цели и обхват на ученето, групите учещи, доставчиците, методите за учене/преподаване, инициативите за търсене/предлагане на учене, подкрепящите мерки, прозрачността и сравнимостта, както и гарантирането на качество. Тя е стъпка в борбата с високата безработица, недостига на работници с необходима квалификация и бавния икономически растеж.

Основните принципи на стратегията са свързани с повишаване качеството на образованието и обучението, изграждането на мислещи, можещи и инициативни личности, равен достъп до учене през целия живот, както и образование и обучение, съобразени с икономиката и пазара на труда.

В изпълнение на стратегията се очаква към 2020 г. ученето през целия живот да се превърне в реалност за всички български граждани. Конкретни резултати се очакват по отношение повишаване на дела на обхванатите в предучилищно възпитание и подготовка на деца от 4-годишна възраст до постъпване в първи клас от 87,8% през 2012 г. на 90% през 2020 г.; намаляване на преждевременно напусналите образователната система от 12,5% на под 11%; намаляване на дела на 15-годишните със слаби постижения (по PISA); увеличаване дела на завършилите висше образование, както и на придобилите степен на професионална квалификация в областите „Информатика”, „Техника”, „Производство и преработка” и „Архитектура и строителство”; повишаване на заетостта и др.

Финансирането на изпълнението на стратегията ще се осъществява със средства на държавния бюджет, на европейските фондове и програмата на Европейския съюз „Еразъм+“, както и чрез дарения, спонсорство и други източници.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории