Правителството определи линията на бедност за 2020 г., чийто размер е с 15 лв. по-висок от 2019 г. и ще е 363 лв. Сумата е определена в съответствие с Методиката за определяне на линията на бедност за страната. Размерът се изчислява на база линията на бедност, определена от изследването „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“ и индекса на цените на малката по състав кошница.

Прагът на бедност повлиява и размера на финансовата подкрепа за хората с увреждания, тъй като се прилага като база при нейното изчисляване, използва се при разработването на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище, както и при определянето на конкретни мерки за социална защита.

Източник: МТСП, 31.10.2019 г.