07. 06.21 г.

Мария Атанасова е представител на НАСО за град Бургас и управител на Център за обществена подкрепа в града. Когато за първи път чува за професията социален работник, в България социалната работа все още не е развита, но от всичко, което прочита за нея разбира, че това е нейната мечта. Желанието й да общува и взаимодейства с много хора, да помага на изпаднали в трудна ситуация и да се бори за по-доброто бъдеще на децата се превръща е неин естествен порив.

Първите професионални стъпки на Мария в социалната работа са през 2005 г., когато е при създаден Комплекс за социални услуги в  Бургас, обединяващ Център за обществена подкрепа и Център за работа с деца на улицата. Работи приблизително 6 години като социален работник, а от януари 2012 година става управител на Центъра за обществена подкрепа и впоследствие е ръководител и на Център за социална рехабилитация и интеграция.

„Най-важното в нашата работа е да приемаш безусловно хората, с които работиш, и да успяваш да изведеш оптималния ресурс, с който разполагат към момента, в който   прекрачват прага на услугата. За мен потребителите са важна и пълноценна част от обществото и затова работим за тяхната социална интеграция и социално включване. Аз и колегите, с които работя, възприемаме уязвимите групи от хора като личности със способности и потенциал, а не като хора единствено с проблеми и ограничения“, споделя Мария.

Дългогодишната й работа в сферата я учи на постоянство и разбиране към различните хора от обществото. Води я убеждението, че социалният работник трябва да обича работата си със цялото си сърце и да притежава гъвкавост, адаптивност, креативност и отговорност – качества, които изключително много й помагат в динамичното ежедневие.

Като доказан специалист в сферата на социалните услуги Мария ни споделя своята визия за успешното развитие на сектора:

„Използване на различни форми на публични частни партньорства и на други източници на финансиране за допълване на публичното финансиране. За социалните услуги е необходимо обединяването на множество ресурси и капацитет, за да се предложи модерна, гъвкава и отговаряща на потребностите на потребителите качествена услуга.“