Сдружение „Бъдеще за децата“ беше удостоено със специалната награда на НАСО в категория „Неправителствени организации“ за развитие на иновативни подходи и възможности за трудово участие. Като част от поредицата ни с интервюта с носителите на награди в тазгодишното издание на Националните годишни награди на НАСО, разговаряме с изпълнителния директор на сдружението г-жа  Мария Гинева:

Г-жо Гинева, какъв стимул дава на Вас и екипа Ви специалната награда на НАСО, с която бе удостоено сдружение „Бъдеще за децата“ за развитие на иновативни подходи и възможности за трудово участие?

Организацията ни работи с деца и семейства от различни уязвими групи, като спектърът е доста разнороден (деца и младежи с увреждания, деца в риск, неглижирани деца, деца с противообществени прояви и др.). В ежедневната си дейност аз и екипът ми се сблъскват с отчаянието, затрудненията и безизходицата на много голяма група от хора. Успяваме да помогнем на много от тях, но често усилията ни не са достатъчни и се чувстваме обезсърчени.
Специалната награда на НАСО е важна за нас, защото ни показва, че трябва да продължаваме и има хора, които виждат смисъла и оценят труда ни, колкото и невидим да е той за широката общественост.

През годините сдружение „Бъдеще за децата“ доказа ефективността в работата си, която е с фокус върху отстояване правата на децата и подобряване на условията за живот. В тази връзка кои са приоритетите на организацията за настоящата година?

Приоритет за нас през настоящата година, а и през всяка друга, е развитието и надграждането на предлаганите от нас социални услуги. Водещо за нас е предоставянето на качествени и навременни услуги, който да включват консултиране, психологическа подкрепа (при нужда), консултиране за ранно детско развитие, стимулиране на осъзнатото родителство и много др. Ще продължим работата си по създаването, а и поддържането на вече създадени специализирани услуги в малките населени места, където специалистите да имат възможност да окажат навременна помощ и подкрепа, както на семействата, така на децата, за да може да се говори за реална и навременна превенция. Важно за нас е да продължим дейността на нашето малко социално предприятие Работилничка „Бисквитките“ (създадена чрез финансовата подкрепа на ОПРЧР), за да продължим да подкрепяме повече младежи с увреждания, да ги овластяваме и да гарантираме тяхната реализация.

Какви са препоръките Ви за постигане на високи резултати в социалния сектор в страната?

Необходимо е да се мисли, как рационално да се използват съществуващите социални услуги и какво допълнително трябва да се направи, така че да достигат до повече хората и те да се чувстват подкрепени. Времето и условията, в който живеем са динамични и бързо променящи се, такива трябва да бъдат и услугите. Необходимо е да са гъвкави и бързо адаптивни, развиващи се и самонадграждащи се и най – вече ДОСТЪПНИ. Изминалата година на здравна криза и вихреща се пандемия ни показа, че нямаме нужната техническа подготовка и знания за работа в онлайн пространството. Нямаме и не познаваме инструментите и възможностите на дигиталната комуникация. По-голямата част от експертите нямат разработен план за работа от разстояние, като визирам всички (регионално и национално ниво). Необходима е цялостна визия в тази посока и то на национално ниво.

Необходимо е за хората с увреждания (над 18г.) да се осигури възможност да се реализират на пазара на труда. За да се случи това е необходимо държавата да го наложи и да контролира и регулира процеса. Важно е да се работи в посока, която неакцентира върху дефицита, а използва пълноценно наличния ресурс. Това е възможно, ако се апробират програми за насърчаване на работодателите да наемат хора с увреждания, осигуряването на наставници и подкрепа от страна на държавата към социалните предприятия. Приетият през 2019 г. Закон за предприятията на социалната и солидарната икономика, в който са регламентирани социалните предприятия има належаща нужда от промени и това е необходимо, за да е наистина ефективен.