Мая Казанджиева е директор на дирекцияЗдравеопазване, социални дейности и младежки политики“ в Община Бургас.  Разговаряме за основните проблеми в социалната сфера в страната, както и новите социални услуги в общината:

Г-жо Казанджиева, благодарим Ви за възможността да разговаряме с Вас в качеството Ви на Директор на дирекция „Социални дейности, здравеопазване и спорт“ в Община Бургас. Мотото на общинския бюджет за 2021 г. бе „Възстановяване с грижа за хората“. Какви са конкретните мерки в сферата на социалните услуги в помощ на хората от уязвими групи?

Благодаря на екипа на Национален алианс за социална отговорност /НАСО/ за всички Ваши дейности, които дават възможност за споделяне на добри практики и междуинституционално сътрудничество! Аз с голяма радост партнирам на НАСО още от самото начало на създаване на организацията и ни свързват много професионални дейности.

Бюджет 2021 на Община Бургас е под надслов: „Възстановяване с грижа за хората“. В условията на здравна и финансова криза г-н Николов предложи една детайлно обмислена рамка. Акцентът е върху актуалните проблеми на хората, предизвикани от отражението на К-19 върху всички аспекти на нашия живот. Но този вариант на Бюджет 2021 позволява на Бургас да не спира, а да продължи своето развитие. 323 милиона лева е неговата финансова рамка. 2020 година нанесе тежки последствия върху икономиката и живота на хората. Тази нова ситуация изисква адаптация чрез нови решения. И потвърждаване на приоритетите ни – здравеопазване, социална взаимопомощ, образование, създаване на условия за привличане на инвестиции и осигуряване на трудова заетост. 2021-ва ще бъде година на възстановяване, подкрепа, грижа за хората. Година, в която грандиозното трябва да отстъпи място на най- необходимото. Година на свиване на разходите и стъпки за възстановяване на икономиката.

Бюджет 2021 е консервативен, реалистичен и балансиран. Основната му цел е да гарантира здравеопазването, социалните услуги, образованието, поддържането на базисната инфраструктура и инвестициите в индустриалните терени. Той осигурява стабилността на общината и е с осигурен резерв, който да бъде използван при евентуален бъдещ пик на пандемията.

През 2020 г. приходите в общинския бюджет са с 8 млн. по-малко от предвидените, което засяга и 2021 г. Това е резултат от намалените постъпления от данъци и такси, както и от приетите антикризисни мерки за отпадане или разсрочване на задължения към Община Бургас. Част от тях са: отпадане или облекчаване на наемите на общински помещения и пространства, освобождаване от административна такса за разрешителни за таксиметров превоз, освобождаване от такса за ползване на детски ясли, детски градини, удължаване срока за заплащане на общинските жилищни наеми, намаляване с 20 % таксата за поставяне на маси на открито, намаляване на таксите за общински услуги, за ползване на пазари, тротоари и много други.

Усилията на Община Бургас в сферата на социалните дейности са насочени към най-уязвимите групи. През 2021 г. са предвидени 260 хил. лева, с които Общината ще разшири дейностите по съществуващите програми: „Патронажна грижа“, „Лична помощ“, „Активни пенсионери“, „Осигуряване на достъпна жилищна среда и лична мобилност“ , “Топъл обяд“ , “Позвъни и се вози“ и други. За задоволяване нуждите на гражданите и поради повишения интерес към услугите се увеличава капацитета на Домашен социален патронаж със 100 души, за което са предвидени допълнителни средства за издръжката му. Стартира новата държавно делегирана дейност за осигуряване подкрепа на хора с увреждания „Асистентска подкрепа“.

Продължава финансовата подкрепа на социално слаби граждани и приемни семейства от фонд за финансови помощи по решение на Общинския съвет, за което са предвидени 89 хил. лева. Средства в размер на 5 495 хил. лева са предвидени за компенсации за намаление на цените на карти на пенсионери, ученици, студенти и транспорт на хора с увреждания и правоимащи граждани над 75 години за неограничено безплатно пътуване по утвърдени линии на градския транспорт в почивните дни.

Стартира нова програма за насърчаване на раждаемостта, чрез финансово подпомагане на млади семейства, за реализиране на която са предвидени 200 хил. лева. С цел подпомагане на млади семейства с репродуктивни проблеми по програма на Общината „Инвитро” в Проектобюджет 2021 година са разчетени 160 хил. лева. За подпомагане на пациенти с таласамия, хемофилия и други редки болести на кръвта е предвиден финансов ресурс в размер на 5 хил. лева.

За осъществяване на мероприятия и дейности в изпълнение на национални и общински програми, кампании и стратегии; дейности по здравна превенция; повишаване на здравните знания и култура на учащите; инициативи за осмисляне свободното време на младите хора и развитие на доброволчеството; задържане на ниското ниво на разпространение на ХИВ/СПИН и контрол на сексуално предавани инфекции; общинска програма за здравна профилактика на деца и възрастни и профилактични кампании на социално-значими заболявания, в т.ч. по проект „Млади лекари в училищното здравеопазване“,

Общинска програма за профилактика на диабета, програма „Профилактика на глаукомата“, програмите за деца – „Мързеливо око“ и „Гръбначни изкривявания“ са предвидени 72 хил. лева.
За съфинансиране на проекти, финансирани от фонд „Условия на труд“ за подобряване условията на труд чрез модернизация на лечебните кабинети, лаборатории и отоплителни инсталации в лечебни заведения, са предвидени 250 хил. лева.

Във връзка с въведените противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на корона вирус и в условията на COVID-19 са планирани 150 хил. лева за мерки и дейности в здравеопазването за посрещане на най-неотложните дейности, в т.ч. закупуване на материали, специализирана апаратура /термометри, термо рамки/, тестове и консумативи за осъществяване на бързи и PCR генетични изследвания, извършване на дейности за дезинфекция, дезакаризация и мащабни обработки на паркова, градини, големи затворени помещения и др.

Финансовият ресурс, планиран за разходи за местни дейности във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ за 2021 г. е нараснал с 11,1 % спрямо разчетения за 2020 г.
Дейностите на Община Бургас по национални и регионални програми за насърчаване на заетостта и проекти за заетост в социалните услуги продължават и през 2021 г. по следните програми: Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“, Национална програма „Старт на кариерата“, Национална програма „Активиране на неактивни лица“, дейности “Личен асистент“, „Социален асистент“, „Домашен помощник“ по Закона за личната помощ, проект „Обучение и заетост“, „Топъл обяд“, Проект „Приеми ме 2015“, Регионална програма за заетост в Община Бургас и др. През 2021 година за работно облекло, пътни разходи, инвентар и други по програми за временна заетост и за разходи, които не се финансират от държавния бюджет за „Личните асистенти“, назначени по Закона за личната помощ е заделен финансов ресурс в размер на 70,5 хил. лева, собствени бюджетни средства. Предвидените средства за „Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие“ за предоставяне на социална услуга – психологически и социални консултации, осигуряване адекватна медицинска помощ, превенция и консултантски услуги във връзка с противодействието на сексуалното насилие, са в размер на 30 хил. лева.

В проекта на Бюджет 2021 са разчетени допълнителни средства с източник общински приходи, с които дейностите в социалните услуги да бъдат дофинансирани в хода на изпълнение на бюджета след оценка на необходимите разходи. За подпомагане дейността на юридически лица с нестопанска цел са гласувани средства в размер на 500 хил. лева. Одобрена е сума в размер на 50 хил. лева за изпълнение на общинска програма „Осигуряване на достъпна жилищна среда и лична мобилност“. Гласувана е сумата в размер на 70 хил. лева за финансиране на дейности от общински фонд „Активни пенсионери“. Предвидена е сума в размер на 200 хил. лева за еднократно финансово стимулиране на родители за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на община Бургас.

Област Бургас бе първата, затворила всички държавни социални институции за деца в мащабния процес по деинституционализация на грижата за децата. Разкажете повече за работата по този процес, имащ за цел осигуряване на по-качествена и устойчива подкрепа.

Да, всички експерти преминахме през труден и непознат до този момент процес, но водени от идеята за осигуряване на най-добра грижа за детето успяхме успешно и в максимално кратки срокове да преминем през мащабния процес по деинституционализация на грижата за децата. Продължаваме да актуализираме и надграждаме, стъпвайки върху постигнатите успехи, както и от направените изводи. В Бургас бяха изградени пет центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, четири центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, навършилите пълнолетие бяха насочени към защитени жилища, заедно с дирекция „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“ беше потърсена всяка възможност за ресурс в разширените семейства, разви се Приемната грижа. Изградихме два дневни центъра за деца и младежи с увреждания и 2 Центъра за рехабилитация и интеграция на деца и младежи с увреждания.

Искам да поставя темата за младежите, напускащи алтернативна социална грижа след навършване на пълнолетие. Това са млади хора, които до навършване на своето пълнолетие живеят в приемно семейство или в друг вид институция. Когато навършат 18 години, те трябва да напуснат алтернативната грижа и да поемат по своя път в живота. Предизвикателствата пред младежите по отношение на тяхното образование са основно в две посоки: от една страна, част от младежите все още продължават да учат както средно, така и висше образование в различни форми. От друга страна е налице предизвикателството на професионална ориентация и надграждане на компетентност – не винаги образователната система отговаря на специфичните потребности на младежите или успява да създаде у тях необходимата базова компетентност.

Тези предизвикателства на образователния етап водят след себе си проблеми в професионално и социално отношение и възпрепятстват изграждането на самостоятелен живот за тези младежи.
Друго основно предизвикателство пред младежите, напуснали грижа, е намирането на жилище. Жилищното настаняване обикновено е временно – в услуги, общежития и свободен наем.

На младежите, които учат висшето образование, може да се осигурят общежития. Трудностите пред тази група млади хора се дължат на липса на умения за търсене и намиране на места за настаняване, липса на финансова стабилност. Поради незнанието и неопитността, младежите могат да се превърнат в жертви на всякакви измами, което да се яви допълнително предизвикателство по пътя към самостоятелен и независим живот. В помощ тук идва настаняването в общински жилища. Проблем е и намирането на работа и постигане на финансова стабилност. Заетостта зависи до голяма степен от налични програми и от нивото на образование. Често заетостта е временна.

От една страна, младежите срещат затруднения при намирането на работа, от друга страна, напускащите резидентни услуги често нямат умения за представяне пред работодател, за разбиране съдържанието на трудов договор и разбиране на собствените си права и задължения, както и умения за задържане на работа – да спазват правилата на работното място. Дори и след намиране и задържане на работа често може да се окаже трудно постигането на финансова стабилност, тъй като младежите не знаят как да управляват средствата, с които разполагат. Трябва да се работи целенасочено и своевременно в посока на създаване на умения за самостоятелност по отношение на заетост и финансова стабилност, тъй като те са много важен компонент в живота на младежите след напускане на системата на грижа и тясно обвързани с останалите области на предизвикателства, с които те се сблъскват.

Необходимо е да се оказва подкрепа на младежите и след пълнолетие, да се изготвя индивидуален план за всеки младеж, който е индивидуален, съгласно потребностите на всеки младеж и се разработва съвместно с младежа. Изготвянето на план за напускане на грижата се регламентира в Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца и е задължение на доставчика на услугата приемна или резидентна грижа.

Напускането на специализираната институция и на услугата от резидентен тип се извършва по предварително разработен план и планът се изпълнява с участието на детето, като се базира на плана за грижа. При актуализиране на плана за грижа се взема под внимание и бъдещето на детето след напускането на институцията или на услугата от резидентен тип и се набелязват последващи действия. Процесът на напускане на приемното семейство или на семейството на роднини или близки или преместването за ползване на друга социална услуга също трябва да бъде подготвено и планирано, като се базира на плана за грижи и се осъществява с участието на детето.

Кое е характерно за работата по развитие на социалните услуги в Бургас? Очаква ли се разкриването на нови услуги през 2021 г. и каква е тяхната социална значимост и обхват?

Община Бургас изпълнява проект с Административен договор „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас“, Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – Етап 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ Компонент 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година. С реализацията му се изградиха 2 Дневни центъра за деца и младежи с тежки множествени увреждания с общ капацитет 60 души за дневна грижа и 180 души за почасови услуги, 1 нов център за обществена подкрепа предлагаш и мобилна услуга и услуга „Спешен прием, Наблюдавано и Преходно жилище, и се предостави възможност за резидентни и съпътстващи услуги в общността за общо 294 деца и младежи в подкрепа на тяхната деинституционализация.

Община Бургас реализира и проект „Развитие на нови интегрирани услуги в Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания на територията на община Бургас“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по процедура „Подкрепа за лицата с увреждания“. Основната цел на проекта е осигуряване качествена грижа за лицата с тежки увреждания и техните семейства на територията на регион Бургас чрез създаване на Център за комплексна подкрепа на лицата с увреждания. Продължителността на функциониране на Центъра за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания в рамките на проекта е 12 месеца. Центърът е с капацитет за 30 потребители и предоставя комплекс от интегрирани здравно-социални услуги за лица с различни форми на увреждания (физически, сензорни и умствени увреждания) на възраст над 18 години, съгласно индивидуалните потребности на потребителите. С тях работи екип от специалисти, които провеждат индивидуални и групови занимания, консултации и подкрепа, трудотерапевтична и рехабилитационна дейност, по предварителен график.

За лицата, които не желаят и не могат да напуснат дома са осигурени различни грижи от специалисти, включително и за лицата полагащи грижа за тях чрез посещение от мобилен екип в дома. Нуждаещите се от терапевтична и специализирана помощ са превозвани от дома им до Центъра. Лицата се придружавани от домашен санитар или медицинско лице, които им оказват непрекъсната подкрепа. За лицата с тежки физически увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа е осигурена 24 часова „Заместваща грижа“ в Центъра като по този начин се осигурява подкрепа за семействата, полагащи грижи за тях, а с функционирането на новите 6 социални услуги, община Бургас осигури 88 работни места за специалисти в социалната сфера.

Кои са основните предизвикателства в работата Ви през настоящата и следващите години? Какво ново да очакват жителите на Община Бургас?

Община Бургас работи  по изграждане на социални жилища. Целта е разработване на качествено нов модел за социално включване, чрез  осигуряване на модерни и достъпни жилищни условия и интегриране на възможности за подкрепа и насърчаване на активността на хора в неравностойно положение на територията на Община Бургас. Това е възможно чрез: осигуряване на  достъпни и отговарящи на общоприетите стандарти жилищни условия за настаняване на лица и семейства в неравностойно положение на територията на Община Бургас  чрез изграждане на жилищна сграда за социални жилища; осигуряване на равен достъп до здравни, образователни и социални услуги и достъп до пазара на труда на лица в неравностойно  и уязвимо положение в подкрепа на социалното включване; създаване на условия за „социално смесване“ за хора в неравностойно и уязвимо положение. Финансирането е по Оперативна програма “Региони в растеж”.

Община Бургас има подписан договор и за изграждане на Кризисен център в партерен етаж на социално жилище. Целта е да се изгради съвременна социална инфраструктура, която да осигури благоприятна среда за предоставяне на качествена и ефективна услуга в общността и да допринесе за развитието на мрежата от социални услуги в общината. Ще се реализира чрез предоставяне на комплекс от социални услуги за лица и деца, жертви на насилие на територията на Община Бургас чрез изграждане на Кризисен център.

От месец януари 2021 година реализирмеа социалната услуга „Асистентската подкрепа“. Това е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице, назначно на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга са:- лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определна по съответния ред степен на намалена работоспособност; – деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определеа чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуравен на асистентска подзкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг начин.

Бургас е една от първите общини в България по пилотен проект, финансиран от Детския фонд на ООН „УНИЦЕФ“. Инициативата ще осигури достъп до качествени услуги за предучилищното образование на деца с увреждания и деца с обучителни затруднения.

Община Бургас е една от едва 10 общини, включени в пилотния проект от три области на страната – Бургас, Ямбол и Сливен. Целта на проекта е да бъдат подобрени условията на живот и да се разшири достъпът и използването на интегрирани услуги при деца с увреждания и деца от семейства в уязвимо положение.Дейностите ще се изпълняват в 9 бургаски детски градини. В тях ще бъдат назначени специалисти като ресурсен учител, психолог и логопед, а персоналът в градините ще премине обучение за изграждане на приобщаваща учебна среда с развитие на потенциала на всяко дете и специален фокус върху децата със специални нужди. За целта ще бъдат осигурени подходящи дидактични материали, пособия и помагала за подкрепа на обучението на деца със специфични потребности, както материали и средства за подобряване на учебната среда. Другата задача на проекта в Бургас е предоставяне на услуги за превенция и подкрепа за деца от семейства в уязвимо положение. Дейностите ще се реализират от Център за обществена подкрепа /ЦОП/ на улица „Дрин“ № 9 в ж. к. „Братя Миладинови“. За постигането на този резултат ще бъдат наети трима нови специалисти в ЦОП, а екипът на Центъра ще премине специализирани обучения за работа с деца и семейства в уязвимо положение.

За осъществяване на мобилната работа на екипите, Центърът за обществена подкрепа ще получи нов автомобил, предоставен от УНИЦЕФ, а реализацията на дейностите ще обхване около 120 деца и семейства в уязвимо положение.

Целта е да се подобрят грижите за уязвимите деца, задържането им в семействата и предоставяне на възможност за образование и добро здраве. На децата и семействата ще бъдат предоставени социални услуги, програми за работа с проблемите при отглеждането на деца, подкрепа на децата и семействата за получаване на здравни, образователни, социални услуги и трудова заетост. По предложение на кмета Димитър Николов в община Бургас отвори врати Социална приемна, която предлага на хората с увреждания и техните роднини да търсят административна помощ на едно място в суперцентъра на Бургас, а не на няколко като сега. За целта е избрана много комуникативна локация. В Социална приемна, работят служители на общинската дирекция „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ и служители на дирекция „Социално подпомагане“, които предоставят едновременно информация, консултация и осъществяване на социални услуги за хората с увреждания и техните близки.

Правим поредната важна крачка към създаване на равни условия за независим и пълноценен живот за всички жители и гости на града с трайни увреждания и ограничения в придвижването. В сградата на ул. „Александровска“ № 26 предстои монтирането на „умни“ интерактивни табелки на всички врати. Те съдържат пасивна и активна информация, представена по начин, лесен и подходящ за възприемане от хора с различни възможности и образование.