Община Бургас бе удостоена със специална награда на НАСО В категория „Общини“ за реализирани иновативни, значими проекти със силно социално въздействие. Разговаряме с директор на дирекция „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ г-жа Мая Казанджиева:

Г-жо Казанджиева, Община Бургас беше отличена със специална награда в Национални годишни награди на НАСО 2021 за реализирани иновативни, значими проекти със силно социално въздействие. Какво означава тази награда за Вас и специалистите от екипа Ви?

Сърдечно благодарим на Национален Алианс за Социална Отговорност за връчената специална награда за реализирани иновативни, значими проекти със силно социално въздействие в Националните годишни награди за 2021 година! За община Бургас тази оценка е от изключително важно значение, защото се присъжда от експерти с доказан професионален опит и ни задължава да работим още по-усърдно. За мен и екипът на дирекция „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ тази награда е гордост, признание и задължение. Радва ни фактът, че сме оценени като професионалисти, които дълги години работят в подкрепа на хората в неравностойно положение.

Тази награда е висока оценка, не само за администрацията, но и атестация за работата на всички служителите ангажирани в управлението и предоставянето на социални услуги. Награда е дълбоко морална и показва на служителите, че трудът, усилията и  себеотдадеността в името на хората са оценени.

Кои са бъдещите приоритети в работата за развитието на услугите и подкрепата за хора от уязвими групи в Община Бургас?

На територията на Община Бургас съществува добре развита система от социални услуги, насочена за удовлетворяване на потребностите и подкрепа на различни уязвими групи. Основната цел е гарантиране разкриването на социални услуги, които да отговарят на конкретните потребности на хората.  Основна мисия е развиване и надграждане, в съответствие с актуалните законодателни промени, добрите практики и най-новите тенденции в европейската социална работа. Специфичните цели са да бъдат доразвити адекватни, гъвкави, достъпни и разнообразни социални услуги, които да имат реален принос за подобряване качество на живота на хората и общностите в риск, да им дадат възможната самостоятелност и пълноценна реализация.

Предстои реализиране на проекти, насочени към повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайна интеграция на представителите на маргинализирани групи чрез реализиране на комплексни мерки и прилагане на интегриран подход. Планираните дейности са в съответствие с идентифицираните нужди и проблеми на представителите на целевите групи и ще допринесат за тяхната трайна интеграция в обществото чрез включване на пазара на труда, достъп до образование и обучение, повишаване на здравната култура чрез провеждане на здравни консултации и кампании за подкрепа на лицата и семейства от уязвимите групи, достъп до социални и здравни услуги и в случай на идентифицирана необходимост осигуряване на социално жилище. Ще бъдат създадени нови възможности за подкрепа и условия за социално включване на лицата с увреждания, включително лица с увреждания и техните семейства чрез предоставяне на интегрирани междусекторни услуги, съгласно специфичните потребности на лицата.  Предвидено е смесено финансиране, право на избор на всеки в нужда от социална услуга, предоставяне на високо качествени социални услуги, интегриран подход и интегрирани услуги, интегрирано предоставяне на подкрепа от различни системи, специализирана подкрепа чрез интегрирани здравно-социални услуги.

Предстои част от социалните услугите да се реформират в отговор на променящите се нужди: осигуряване на устойчивост на услугите в домашна среда, разкриване на нови резиденти услуги. Целта е възрастните хора и лицата с увреждания да се чувстват сигурни и защитени, да живеят спокойно в собствените си домове, където ще им бъде осигурявана професионална и адекватна грижа в тяхното ежедневие. Надграждане и ефективно развитие на системата от социални услуги в община Бургас с цел подобряване на условията за живот и пълноценна реализация на деца и лица в рискови групи, подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на уязвими групи в общността и в домашна среда.

Какви са препоръките Ви за постигане на по-добри и устойчиви резултати в социалния сектор в страната?

Трябва още работа от професионалистите по предоставянето, ползването, планирането, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги в нашата държава.

Препоръчвам още усилия по гарантиране на равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на лицата, по гарантиране на качеството и ефективността на социалните услуги и правото на всяко лице на подкрепа за живот в домашна среда и в общността. Необходимо е инвестиране в насърчаване на интегрирания подход при осигуряването на подкрепа на лицата и насърчаване и развитие на публично-частното партньорство при предоставянето на социални услуги.

За постигане на по-добри и устойчиви резултати в социалния сектор в страната е необходимо истинско партньорство и сътрудничество, добра координация и ползотворен диалог между всички институции. Социалните услуги трябва да са лесно достъпни за всички нуждаещи се. Необходимо е да са финансово обезпечени за всички дейности. В тях трябва да работят всеотдайни професионалисти с висока степен на образование, добра вътрешна и финансова мотивация, получаващи супервизия и обучения. Специалистите трябва да имат осигурена среда за непрекъсната  възможност да даряват потребителите с любов и подкрепа за по-добър живот.