Министерството на труда и социалната политика организира международна конференция на тема „Бъдещето на труда“ с подкрепата на Европейската комисия. Събитието ще се проведе на 21 и 22 март в НДК в София.

Целта на форума е да насърчи обмяната на мнения и виждания за предизвикателствата и възможностите, свързани с динамично променящия се под влиянието на дигитализацията трудов свят.

По време на дискусията ще се обсъждат въпросите: кои ще са знанията и уменията за работните места в следващите десетилетия, кои са основните предизвикателства, свързани със застаряването на работната сила, как да се насърчи по-дългия трудов живот и да се улесни трансфера на опит и знания между поколенията. Ще се обсъждат и възможностите за подобряване на политиките в областта на образованието, обучението и преквалификацията за по-добро съответствие на новите умения с нуждите на пазара на труда. Сред темите за дискусия ще е и адаптирането на системите за социална сигурност към новите форми на заетост.

В конференцията ще участват около 150 представители на международни институции, социални партньори, организации на гражданското общество и политици от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, Западните Балкани. Дебатите и резултатите от конференцията ще бъдат включени в проекта на заключения на Съвета на ЕС.

Източник: https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=PRESS2&prid=1187

Дата: 28.02.2018 г.