Международна конференция на тема „Социалната икономика – за икономически устойчив и социално приобщаващ ЕС“ ще се състои на 16 и 17 април в зала „Триадица“ на резиденция Бояна в София. Целта на конференцията е да насърчи обмена на мнения относно предизвикателствата и възможностите за бъдещето на социалната икономика в контекста на цифровата революция и приобщаващия растеж.

По време на двудневния форум политици от Европейския съюз и от страните кандидат-членки, представители на международни организации, социални партньори и организации на гражданското общество ще обсъдят как социалната икономика може по-добре да отговори на съвременните предизвикателства пред Европа и да допринесе за потребностите от приобщаващ икономически растеж.

Дискусиите ще се съсредоточат върху подобряване на разбирането за ролята на социалната икономика при справянето с някои от основните предизвикателства – създаването на устойчиви и достойни работни места, подобряването на социалната справедливост за всички и намаляването на неравенствата.

Участниците в събитието ще търсят отговор на въпросите: Как социалната икономика става устойчива? Кои са благоприятните условия за силна социална икономика в Европейския съюз? Какви трябва да са инвестициите и финансовите инструменти за развитието на сектора?

Основна тема ще са мерките за насърчаване на интеграцията на хората в неравностойно положение в обществото и на пазара на труда. Ще бъдат обсъдени и мерките за по-ефективно социално включване, развитието на сребърната икономика и ролята на жените в социалната икономика.

Програмата на конференцията включва министерска кръгла маса. По време на дискусията ще се обсъди как социалната икономика може да допринесе за сближаването на системите за социална защита и социално-политическите решения на европейско равнище.

Източник: МТСП, 4.3.2018
Снимка: Седми европейски форум за социално предприемачество, съпътстващо събитие на конференцията