Социални и здравни специалисти днес имаха уникалната възможност да присъстват на целодневно обучение на тема„Ерготерапия за деца с увреждания“ с обучители от Frontline Partnership, Великобритания. Водещите на обучението – Gill Soper, Esther Day, Heather Angilley, Mary Hill и техния екип, са британски експерти в областта на сензорната интеграция, позиционирането, детската физиотерапия, човешките ресурси и управлението на услуги. Те представиха практиките в областта на ерготерапията във Великобритания, принципите на дете-центрирания и холистичен подход на работа и социалния модел на увреждането, както и значението на екипната работа между специалистите и родителите.

По време на сесията бяха разгледани методики за оценка и интервенции в ерготерапията и бяха предложени ерготерапевтични стратегии и методи, както и дейности за развитие на умения на деца със специални потребности и увреждания. Интерaктивния формат на обучението даде възможност обучителите и специалистите заедно да обсъждат примери и случаи от практиката, както и да проведат практическо занимание.

Обучението бе част от подкрепата към специалисти и родители по проект „Грижа в ранната възраст“, изпълняван от фондация „За Нашите Деца“ и финансиран от фондация ОУК.

Проектът „Грижа в ранната възраст“ цели да подобри развитието и благосъстоянието на децата в ранна детска възраст (0-7 г.) като въведе интегриран здравно-социален и семейно-ориентиран подход към грижата. Чрез изследователски и застъпнически дейности, както и през пилотиране на социално-здравни услуги за директна работа с деца и семейства, проектът ще подпомогне подобряването на политиката и практиката по отношение на ранното детско развитие в здравната, социалната и образователната системи у нас. Резултатите ще подкрепят процесите по разработване на интегрирана национална стратегия за ранното детско развитие, залагаща на интегриран подход и ясно формулирана междусекторна координация.

източник: За нашите деца/ www.detebg.org