Правителството одобри проектите на споразумения за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на финансите и Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) за създаването на Фонд на фондовете за управление на финансовите инструменти по оперативни програми на ЕС за периода 2014-2020 г. и между Министерството на финансите и Европейската банка за възстановяване и развитие относно създаване на Фонд на фондовете и Мениджър на Фонда на фондовете за изпълнението на финансовите инструменти по оперативни програми на ЕС за периода 2014-2020 г.

В съответствие с възприетия от ЕС подход за новия програмен период, след извършена предварителна оценка на финансовите инструменти по оперативните програми и след правен анализ за изискванията на европейското право за възможните форми за управление на финансовите инструменти, с Разпореждане №3 на Министерския съвет от 22 юли 2015 г. беше учредено еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала с фирма „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“. То е с предмет на дейност управление на финансовите инструменти, които ще бъдат прилагани по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от Европейския фонд за морско дело и рибарство в България.

Одобрените днес проектоспоразумения с двете финансови институции са изготвени въз основа на сключените през 2012 г. и 2013 г. договорености с ЕБВР и Световната банка за оказване на техническа помощ и подкрепа за изпълнението на проекти, финансирани чрез структурните инструменти на ЕС. Целта им е българските институции да ползват експертизата на банките в областта на стратегическото планиране, проектирането и управлението на проекти с оглед успешното усвояване на средствата от ЕС.

Сключването на новите две споразумения експертно ще подпомогне Министерството на финансите в процеса на създаването на Фонд на фондовете. Експертизата на международните финансови институции – ЕБВР и Световната банка, е необходима на страната ни и се планира да бъде използвана както на етап създаване на Фонд на фондовете, така и през целия период на изпълнение на финансовите инструменти у нас.

 

Източник: Министерски съвет

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Боряна Пунчева: Изкуство не се прави с трабант и панелка

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

„Ангелски гледки“ за деца в нужда

България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Коледен базар в Ловеч

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Годишен доклад на Омбудсмана на Република България

Категории