Включването на повече хора на пазара на труда зависи от прилагането на цялостна подкрепа за решаването на проблемите на икономически неактивните. Адекватният отговор на това предизвикателство включва  развитието и прилагането на интегрирани услуги за заетост, обучение, семейно подпомагане. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на конференция на тема „Демотивираните българи – проблем или възможност“.

По време на форума той представи основни резултати от дейността на Министерството на труда и социалната политика за активиране на икономически неактивните хора в България. Данните показват, че над 11 500 безработни са започнали работа след участие в трудови борси, организирани от Агенцията по заетостта през 2017 г. Близо 40% от тях не са били регистрирани в бюро по труда.

Основният инструмент на политиката за активиране е националната програма „Активиране на неактивни лица“. Тя обединява различни услуги, предоставяни от ромски и младежки медиатори и психолози за активирането на неактивни лица на местно ниво, каза Петков.  Той посочи, че от януари до юли 2017 г. ромските медиатори са подпомогнали активирането на 8488 безработни посредством регистрация в бюра по труда. Близо половината от тях са младежи до 29 години. 24% от регистрираните в бюрата по труда са включени в мерки за обучение и заетост. За същия период младежките медиатори са подпомогнали активирането на близо 1400 младежи (до 29 години), като 1077 от тях са регистрирани в бюрата по труда.

Групата на демотивираните включва обезкуражени, продължително безработни, младежи, хора с ниско ниво на образование, които без допълнително обучение не мога да намерят реализация на пазара на труда. Към тази група могат да бъдат причислени и лица, които полагат сезонен труд в други държави от ЕС и разчитат на заработеното през определени месеци от годината, за да покриват разходите си в България, каза още министър Петков. Той добави, че за решаването на проблемите на всяка група е необходимо да се прилага индивидуален подход.

За активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст се изпълнява операция „Активни“, която се финансира по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Активирането им се реализира чрез трудови борси, индивидуална работа, професионално ориентиране, психологическо подпомагане. До момента близо 3000 младежи до 29 години са включени в дейности по схемата.