Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков участва в заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика, което се проведе в Люксембург. По време на форума министрите на ЕС дискутираха предизвикателствата, пред които са изправени европейските общества в борбата с дискриминацията, възможностите за отстраняване на пропуските в съществуващото законодателство в тази област, както и бъдещи мерки за по-ефективна борба с дискриминацията на национално и европейско равнище.

В изказването си по темата министър Петков посочи, че е необходимо да се засили политическото и общественото внимание към въпросите на равното третиране, както в общоевропейски, така и в национален план. Желаният в Европа приобщаващ, интелигентен и устойчив икономически растеж не би могъл да бъде постигнат без противодействие на дискриминацията. Това е от основно значение за постигане на социална справедливост и предпоставка за пълноценното упражняване на човешки права, каза министър Бисер Петков.

По време на заседанието министрите проведоха и дебат за постигането на съответствие между уменията и нуждите на пазара на труда в променящия се свят на труда. По време на дискусията беше поставен акцент върху необходимостта от стратегически подход за непрекъснато учене през целия живот, като държавите членки споделиха добри практики и изпълнявани реформи в тази област.

Дневният ред на форума включваше и приемане на заключения относно икономиката на благосъстоянието. В изказването си по тази тема министър Бисер Петков подчерта, че България споделя виждането, че добре разработените и устойчиви политики в социалната сфера са необходими предпоставки за устойчивия и приобщаващ дългосрочен икономически растеж. Развитието на социалната икономика е един от приоритетите на българското правителство и пряко подпомага изпълнението на принципите на Европейския стълб на социалните права, добави министър Петков. Изразено бе дълбокото съжаление на България, че в заключенията не е включен текст, който ясно и категорично да посочи политическа ангажираност на Съвета към секторите от икономиката, районите и хората, които ще претърпят значими загуби от прехода.

В рамките на заседанието бяха приети и заключения на Съвета „Бъдещето на труда: Европейският съюз подкрепя Декларацията по случай стогодишнината на МОТ“, в които се отчита ролята на Международната организация на труда в процесите, свързани с бъдещето на труда и се представят вижданията на ЕС по отношение на декларацията.

Източник: МТСП, 24.10.2019 г.