Фокусът на европейските политики трябва да бъде насочен към развитие на уменията на работната сила и към инвестициите в хора. Това заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на заключителния панел на Международната конференция за бъдещето на Европейския социален фонд на тема „Инвестиции в хората -пътят напред“.

Необходими са повече инвестиции за създаване на устойчиви и качествени работни места за младежите, които в най-голяма степен се нуждаят от подкрепа. Акцентът трябва да е насочен и към дълготрайно безработните, подчерта министър Петков.

Инвестициите трябва да са насочени към повишаване на дигиталните умения на хората. За да се справим с това предизвикателство, се изискват иновативни подходи, които излизат извън конвенционалните модели на правене на политики, добави Бисер Петков.

В изказването си министърът на труда подчерта, че постигането на социално ориентирана Многогодишна финансова рамка, подкрепяща инвестициите в хората, изискват достатъчен финансов ресурс, но също така лесни и гъвкави правила.  Дизайнът на фондовете, инвестиращи в човешкия капитал, както и подготовката на правилата за реализацията им, следва да имат за цел да обезпечат необходимото ниво на финансиране на cоциална Европа. То трябва да е адекватно, за да може да подкрепи и допълни националните усилия за осигуряване на по-добра и качествена заетост, да отговори на предизвикателствата, свързани с бъдещето на труда, да подкрепи правителствата в борбата с бедността, каза министър Петков.

В заключителния панел на конференцията участва и заместник-министър Зорница Русинова. Тя подчерта, че е изключително важно запазването на мерките на Европейския социален фонд, свързани с образованието, пазара на труда и социалното включване. Необходимо е да  намерим вярната рецепта и да облекчим начина, по който средствата да стигат по-бързо до хората, за да може европейските граждани да усетят солидарността на Европа, каза заместник-министър Русинова.

На форума бяха обсъдени възможностите за бъдещото финансиране на инвестициите в хората след 2020 г. и промени в сегашния модел, за да се реализират на практика принципите, заложени в Европейския стълб за социални права за постигане на равни възможности и достъп до пазара на труда, справедливи условия на труд и по-добра социална закрила.

Конференцията завърши с приемането на заключения и препоръки за бъдещи инвестиции в човешкия капитал в съответствие с принципите на Европейския стълб за социални права. Обобщенията бяха фокусирани върху развитието на уменията на работната сила,  инвестициите в хората, създаване на устойчиви и качествени работни места за младежите, развитието на технологиите и тяхното влияние върху работните места и нарастващите изисквания към уменията и знанията на работната сила. Участниците във форума се обединиха около мнението, че реализирането на принципите на Европейският социален стълб дава сериозни възможности за връщането на доверието на младите хора в ЕС.