Работещите в сектора на образованието ще се увеличат с 30 700 до 2032 година. Същата тенденция се очертава в хуманното здравеопазване, където през следващото десетилетие се очаква да се разкрият около 12 800 работни места. Ще се засилва и търсенето на специалисти по социални дейности. Това са част от изводите в средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на пазара на труда в България до 2032 година, разработени от изследователски екип по проект на Министерството на труда и социалната политика, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

В бъдеще ще се засилва потребността от работници със средно професионално образование. В същото време на пазара на труда има излишък от кадри с висше образование, каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков при откриването на конференцията за представянето на резултатите от проучванията.

Той представи тенденциите за търсене на работна сила в различните икономическите сектори и професии. Данните показват, че през следващите години ще се увеличат заетите в преработващата промишленост. През 2032 г. най-голяма заетост се прогнозира при професиите продавачи в магазини (близо 163 000), административни специалисти (121 000), водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси (около 105 000), работници в преработващата промишленост (93 000) и работници в добивната промишленост и строителството (74 000).

За вземането на адекватни управленски решения в областта на пазара на труда е от значение да се отчитат тенденциите в развитието на населението, работната сила и броя на заетите, а прогнозите показват, че те ще намаляват. Тази тенденция изисква по-ефективно използване и повишаване на квалификацията на заетите. Министерството на труда и социалната политика ще продължи да полага усилия за осигуряването на повече работни места, качествено обучение и по-висок жизнен стандарт, каза министър Петков.

Представените по време на конференцията прогнози показват търсенето и предлагането на труд в средносрочен план до 2022 г. и в дългосрочен до 2032 г. по 120 професии, 35 икономически дейности във всички 28 области. Докладът ще се използва от институциите и социалните партньори за определяне на политиките и преодоляване на дисбалансите на пазара на труда.

Средносрочните и дългосрочните прогнози за развитието на пазара на труда в България 2008 – 2032 г. може да разгледате тук.

Източник: МТСП, 21.03.2019 г.