Министър Бисер Петков представи приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на заетостта и социалната политика пред Комисията по заетост и социални въпроси на Европейския парламент в Брюксел, Белгия.
Бъдещето на труда е основна тема, по която ще надграждаме върху постигнатите от предходното Председателство резултати. Ще работим за допълнителен напредък в търсенето на решения за продуктивна заетост, устойчив и балансиран икономически растеж, както и за създаване на по-добра среда за развитие на социалната икономика, каза министър Петков. Ще положим усилия и за постигане на напредък в областта на равните възможности, недискриминацията и за засилване на ролята на жените в дигиталния свят, добави той.
Пред евродепутатите министър Петков подчерта, че приоритет за Българското председателство ще е и търсенето на възможности за подкрепа от Европейския социален фонд след края на настоящия програмен период 2014-2020 г. Акцентът в този дебат ще бъде поставен върху допълнителното опростяване на правилата и засилването на синергията за икономическо, социално и териториално сближаване. Изключително важно е да продължим да подобряваме възможностите за заетост, както и усилията за социално приобщаване, насърчаване на образованието, уменията и ученето през целия живот, каза министърът на труда и социалната политика.
Като приоритет на Българското председателство Петков открои и концепцията за ранно детско развитие. Работата за признаване и приемане на съответната интегрирана политика ще гарантира подкрепата за семействата и благосъстоянието на децата от ранна възраст, посочи той.
Четвъртият ни приоритет е посветен на хората с увреждания. Пълното ползване на всички права и свободи от тяхна страна, без каквато и да е дискриминация, е залегнало в редица стратегически документи на национално и европейско равнище. Необходимо е по-нататъшно развитие и усъвършенстване на този подход, за да се гарантират равни права за хората с увреждания, подчерта министър Петков.
Министърът на труда акцентира, че осигуряването на адекватна закрила на правата на работниците и на свободата на фирмите да предоставят услуги е от ключово значение за Българското председателство. В центъра на нашето внимание ще бъдат и действията за изпълнение на принципите, заложени в Европейския социален стълб. Планираме да започнем работа по инициативите, част от Пакета за социална справедливост. Ще работим активно и по законодателните предложения, свързани с подобряване на условията на труд на европейските граждани и на баланса между професионалния и личния живот, каза министър Бисер Петков.