Гарантирането на правата на децата и защитата на техния най-добър интерес е сред основните приоритети не само на Министерството на труда и социалната политика, но и на останалите институции, ангажирани с политиките за децата. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков днес при представянето на подготвения от УНИЦЕФ Ситуационен анализ на децата и жените в България. Фокус на дискусията беше събираемостта и анализа на данните, свързани с деца, и подобряване на взаимодействието между институциите в тази област.
В изказването си министър Петков подчерта, че подкрепата за децата и уязвимите групи лица за гарантиране на всички техни права изисква системен и комплексен подход на работа и сътрудничество между всички ангажирани страни. Добрата комуникация, ефективното взаимодействие и синхронизирането на действията са от изключително значение за планиране на конкретните стъпки, които в най-голяма степен да отговорят на индивидуалните потребности на хората в затруднено положение. Усилията на Министерството на труда и социалната политика и останалите институции са насочени към създаването на условия за равен достъп до основни права за всички деца, каза министър Петков.
Той припомни основните цели, залегнали в Плана за действие по новата 5-годишна програма на УНИЦЕФ за сътрудничество с правителството на България за периода 2018 – 2022 г. Приоритетни области за сътрудничество са ранното детско развитие и система за публична грижа за деца и приобщаващото предучилищно и училищно образование. Фокус се поставя върху превенцията на насилието, защита на жертвите и достъпът до правосъдие за всички деца. Ще бъдат подобрени партньорствата за наблюдение, комуникация и насърчаване на правата на детето в България и по света.
Сътрудничеството между всички ангажирани страни и синхронизирането на действията са от изключително значение за реализацията на секторните политики за децата и семействата, обобщи министър Петков.

Източник: МТСП, 04.12.2018 г.