Министерство на здравеопазването сключи три договора за изграждане на 10 центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи. Центровете ще бъдат в градовете Велико Търново, Враца, Кърджали, Плевен, София (2 центъра) и Хасково. В Русе и София ще бъдат изградени и центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от специални здравни грижи.

Изграждането на инфраструктурата е по проект, финансиран по процедура за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., с общ бюджет 7 000 000 лв.

В центровете ще бъдат настанени деца с увреждания от подлежащите на закриване домове за медико-социални грижи, които имат потребност от постоянни медицински грижи и за които не може да бъде осигурена семейна среда, както и деца от вече съществуващите резидентни услуги и от общността, които са с високорисково поведение. В тях ще се предоставя консултативна, терапевтична помощ и подкрепа за децата. Всеки център ще може да се отглеждат от 6 до 8 деца. Обзавеждането и оборудването ще бъдат съобразени с потребностите и здравословното състояние на децата, а стремежът при осигуряваните грижи е те да бъдат близки до тези в семейната среда.

Източник: Министерство на здравеопазването, 18.12.2019 г.