40 деца и младежи със специални потребности от Благоевград се включиха в обучителните курсове, чрез които придобиха начални знания по чужд език и базови компютърни умения. Курсовете са били в рамките на 15 месеца и освен тях младежите са посещавали занятия по кариерно ориентиране.
Търговско-промишлената палата Благоевград е разработила програми за професионално и личностно развитие на деца и младежи до 29 години, включително такива с увреждания, настанени в резидентни услуги и техните семейства. Това се случва в изпълнение на проект „Насърчаване на социалното включване на деца и младежи чрез подкрепа за професионално и личностно развитие“ и със сътрудничеството на експерти от дирекция „Социални политики“ към Община Благоевград.

Постигнатите резултати от изпълнените дейности по проекта са представени на заключителна пресконференция от председателя на Търговско-промишлена палата Благоевград – Ромео Шатев.

**********

Проект „Насърчаване на социалното включване на деца и младежи чрез подкрепа за професионално и личностно развитие“ се финансира по договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.009-0046-C01, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, наименование на процедурата „Открий ме“, код BG05M9OP001-2.009

Източник: Blagoevgrad.eu, 11.07.2019 г.