Нов социален проект на Община Мъглиж

На 25.04.2014 г., в заседателна зала на Община Мъглиж, пред местната общност бе представен нов социален проект на Община Мъглиж „Общността за ранна интервенция при деца с проблеми в развитието”, който се осъществява в рамките на проект „Усъвършенстване на социалните услугите в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми” на Гражданско сдружение «Алтернатива 55», финансиран от Конфедерация Швейцария по Българо-швейцарска програма за сътрудничество, чрез „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество“.

На форума присъстваха кметът на общината Г.Господинов, зам.кметът д-р Гавазов, Р.Гоцкова, старши експерт «Здравеопазване и социални дейности» в общината, както и екип от Гражданско сдружение «Алтернатива 55». Проектът е насочен към подкрепа интегрирането на деца с ментални проблеми от общината, чрез обучение на медицински специалисти и партньорство с екипа на сдружението, насочено към ранна диагностика и рехабилитация на деца с такива проблеми в развитието.

Д-р Гавазов приветства реализирането на социалния проект, като подчерта необходимостта от усъвъренстването на социалните услуги именно в малките селища.

Ан. Василева, директор на Гр.сдружение « Алтернатива 55 « , Р.Гоцкова и д –р Рени Колева, педиатър-ендокринолог, очертаха целите и предстоящите дейности по проектите. На територията на община Мъглиж има 5 основни и едно начално училище, 3 обединени детски заведения и 4 детски градини. Във всичките детски заведения и училища функционират здравни кабинети, които се обслужват от 14 медицински специалисти – фелдшери и медицински сестри. След форума бе проведено обучение на медицинските специалисти от детските и учебни заведения по темите:

– „Ментални проблеми в развитието на детето- класификация по МКБ-10; оценка на различните състояния”.

– „ Аутизъм. Същност; причини за аутизма. Ранни прояви на аутизъм”.

– ”Аутизмът- психологичен или педиатричен проблем . Диагностика. Оценъчна скала за ранна диагностика на детски Аутизъм по CARS „.

За осъществяването на основната цел на проекта ще вземат участие освен медицинските специалисти, също и директорите на детските и учебни заведения, учителите и помощния персонал, както и родителите на децата. За целта ще бъдат организирани информационни родителски срещи и срещи с педагогическия и непедагогическия персонал, с което се цели повишаване на чувствителността толерантността към тези деца и семействата им. В резултат на изпълнението на проекта се очаква ранно откриване на деца с ментални проблеми и специални потребности; навременно насочване на родителите на тези деца към специалисти за диагностициране и работа с децата и родителите, организиране и осъществяване на специализирана работа с деца с ментални проблеми и специални потребности в детските заведения и училища в община Мъглиж.

Проектът на община Мъглиж е един от трите утвърдени в конкурса за малки проекти на общността, в рамките на проекта на Гр. сдружение «Алтернатива 55» . Проектът е двегодишен и ще допринесе за създаване на условия за предоставяне на социални услуги в общността за деца с ментални проблеми и увреждания от малките селища на Старозагорска област, чрез ранна диагностика, рехабилитация и подобряване на социалната интеграция на децата и подкрепа на родителите, разширяване на капацитета на ЦСРИ ”Алтернатива”, работа в мрежа с участието на местна общност и НПО и привличане съдействието на местните власти.

 

Източник: Алтернатива 55

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории