Новият Закон за социалните услуги е приет след широки обществени консултации, в които взеха участие различни заинтересовани страни, изразявайки своите становища и предложения. ЗСУ е разработен от работна група с представители на ангажираните държавни институции, на НСОРБ, академичните среди и на неправителствени организации с опит в предоставянето на социални услуги. Приемането на закона е предшествано от процес, който включва: изработване на съвместна Пътна карта за консултативния процес; предложения, тематични дискусии и разработване на концепция (преди подготовката на ЗСУ за обществено обсъждане е публикуван проект на Концепция за съдържанието на закона); провеждане на обсъждания на местно ниво; обществено обсъждане и съгласуване на законопроекта.

При изработването на закона е преследвана целта да се разшири обхватът, да се подобри достъпността и да се повиши качеството на грижата и социалната подкрепа за хората с увреждания, децата в риск, възрастните хора, жертвите на насилие…. Предвидени са възможности за обединяване на ресурсите и усилията на институции и организации както на национално, така и на местно ниво в полза на по-ефективната подкрепа за нуждаещите се, като акцентът се поставя върху индивидуалните потребности и качеството на предоставяните услуги.

Новата нормативна уредба е част от целенасочените усилия да се преодолеят редица съществуващи проблеми и дефицити, да се намалят незадоволените потребности и да се подобри качеството на живот на хората.

Със ЗСУ се цели повишаване качеството и ефективността на предоставяната подкрепа, като се предвиждат различни възможности за използване на наличните ресурси, в т. ч. интегриран подход и резултатно публично-частно партньорство.

Точно преди влизането му в сила в Народното събрание бяха внесени законопроекти за отмяна / за изменение и допълнение на Закона за социални услуги, с което вносителите обезценяват целия процес и вложените ресурси и усилия на множество специалисти и експерти, като пренебрегват належащата нужда от реформа в социалната сфера.

Законопроект за отмяна на Закона за социалните услуги, 954 01 76 от 06.11.2019 г.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социални услуги, 954 01 81 от 21.11.2019 г.

Във връзка с това в Народното събрание са внесени становища и позиции, в т. ч. от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Агенцията за социално подпомагане, Националното сдружение на общините в Република България, множество граждански организации и пр.

Становища по Законопроект за отмяна на Закона за социалните услуги

Становища по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги

С декларация организациите на и за хората с увреждания, членуващи в Националния съвет за хората с увреждания, изразяват своята пълна подкрепа към Закона за социалните услуги.

НАСО също изрази своята позиция в подкрепа на ЗСУ.

56 граждански организации с отворено писмо се обявиха срещу отлагането на Закона за социалните услуги. Писмото е адресирано до премиера Бойко Борисов, председателя на парламента Цвета Караянчева, новия социален министър Деница Сачева, работодателските и синдикални организации в Националния съвет за тристранно сътрудничество.