На встъпителна пресконференция зам.-кметът Зорница Кралева представи проект „Резидентни услуги за деца и младежи“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Конкретните дейности и подробности по проекта бяха разяснени от Мила Соколова – главен експерт по проекти и програми в социалната сфера. По проекта се предвиждат дейности за изграждане на социална инфраструктура в Община Благоевград за развиване на две резидентни услуги: Преходно жилище за деца от 15 до 18 години и Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 години. По този начин Община Благоевград ще изпълни в пълен обем предвиденото в Картата на услугите за подкрепа в общността и семейна среда и Картата на резидентните услуги, утвърдени от Междуведомствена работна група за управление и координация на процеса по деинституционализация на грижите за деца. Общата стойност на проекта е 415 000 хил. лева. По проекта ще се осигури и подходящо обзавеждане и оборудване и за двете услуги.

Източник: Община Благоевград, 29.05.2019 г.