На пресконференция в залата на Бизнес инкубатора в Кърджали бяха представени целите и дейностите, очакваните резултати и предоставените услуги от социалното предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”. Социалното предприятие започва дейността си в края на 2018 г. по проект, реализиращ се от Община Кърджали, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Целта е да се улесни достъпът до заетост и да се осигури подкрепа за социално включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция.

Безвъзмездната финансова помощ за проекта е в размер на 391 163,63 лв., от тях европейско съфинансиране в размер на 332 489, 08 лв., а национално – 58 674, 55 лв.

Пресконференцията бе открита от зам.-кмета на Община Кърджали Веселина Тихомирова, която подчерта, че реализацията на проекта е част от целенасочената социална политика, която Общината развива. В резултат от реализираните дейности е създадено новото предприятие „Обществена пералня и услуги в дома“ и е осигурена заетост на 33 лица от целевата група, включваща хора с увреждания, лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица; представители на различни общности, заети в социалните предприятия, кооперации и специализирани предприятия за хора с увреждания и лица заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество.

По време на пресконференцията ръководителят на проекта Нермин Мехмед разказа, за реализираните дейности, сред които и психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост. Извършен е бил ремонт, оборудвани и обзаведени са помещенията на социалното предприятие „Обществена пералня и услуги в дома” в западното крило на Дневния център за деца с увреждания.

В обществената пералня се извършват услуги свързани с пране на спално бельо, на хавлии, халати, олекотени завивки, покривки, карета, пердета, дрехи и др. Цената за всички тях е 1,50 лв. на килограм. Предлага се и услуга „гладене“, като цената на килограм тук е 1,00 лв.

Социалното предприятие предлага и две услуги в дома – „Домашен помощник” и „Домашен чистач” (три лева на час). Цените на услугите, предлагани от Социалното предприятие са определени в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Кърджали.

Необходимостта от създаването на подобно предприятие се доказа във времето не само от направеното маркетингово проучване, но и на практика. Управителят на предприятието Милена Кайрякова каза, че въпреки трудностите в началото, към момента услугите се търсят, а при услугата „домашен чистач” графикът е запълнен месец напред.

Дневният център „Надежда” е един от ползвателите на услугите на Социалното предприятие. Управителят му Тюркян Шюкри сподели, че до момента са изключително доволни от предлаганата услуга „обществена пералня” като срок и качество на изпълнение. От друга страна използването й е довело и до намаляване на таксите на потребителите на ДЦ „Надежда“.

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца или до 1 декември тази година. Проектът има своята устойчивост и в следващите шест месеца след края му, а желанието ни е дейността на новото социално предприятие да продължи и след това, каза в края на пресконференцията Нермин Мехмед.

Източник: Община Кърджали, 18.07.2019 г.