На 2 и 3 април 2019 г. в гр. Русе се проведе семинар по социални помощи и социални услуги. Той се организира в рамките на проект № 16.5.2.065 – „Механизъм на трансгранично сътрудничество в областта на социалното подпомагане на мултирегионално равнище Румъния – България“ по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. Проектът се изпълнява в партньорство между децентрализираните органи на българската Агенция за социално подпомагане (АСП) и румънската Национална агенция за плащания и социална инспекция(ANPIS) на ниво трансграничен район, обхващащ 7 области на Румъния и 8 области на България.

По време на семинара от представители и специалисти от двете страни бяха обсъдени насоките и основните моменти за разработването в сътрудничество на 2 трансгранични публични политики – по една за всяка страна. Политиките са в областта на управлението на социалните помощи и социалните услуги, които на основата на резултатите от проведено сравнително проучване и анализ на нуждите, ще оценят най-добрите практики, установени в България и Румъния. Целта е политиките да придобият нормативен статут и да бъдат прилагани от социалните институции в двете страни. Фокус групи по управление на социалните помощи и по социални услуги, ще се проведат, освен в Русе и във Враца, и в Крайова с участието на специалисти от двете области на компетентност. Дейността се координира от ръководител на екипа от АСП.

В първите семинари специалистите избират областите за трансфер на експертни знания, които представляват интерес за всяка страна, а в следващите ще бъдат разработени съдържанието и нов инструмент на политиката за всяка от двете страни, с цел подобрения в следните области на компетентност:

  •  управление на предоставянето на социални помощи: подобрения в ИТ бази данни, прилагане на системата EESSI по отношение на обмена на информация за социалните помощи на работниците мигранти и др;
  •  социални услуги: иновационни аспекти по отношение на методологията, процедурите, оперативните ръководства и ръководствата за извършване на социалните услуги; аспекти на контрола върху получаването на социалните помощи и др.

Резултат от изпълнението на дейността ще бъде транспониране на предложението в официална политика от всяка от централните администрации на България и Румъния – на ниво агенции и министерства. В рамките на тази дейност АСП организира общо 9 фокус групи, с общ брой 126 участници.

Повече за проекта може да прочетете тук.

******

„Проект № 16.5.2.065 – „Механизъм на Трансгранично сътрудничество в областта на социалното подпомагане на мултирегионално равнище Румъния – България“

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз

******

Източник: АСП, 05.04.2019 г.