Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ информира всички заинтересовани лица, че във връзка със стартиралата вече оценка на административното съответствие и допустимостта на проектните предложения по процедура BG05M9OP001-2.032 „Социално включване в общността“, започва искането на пояснителна информация от кандидатите. Управляващият орган препоръчва на кандидатите по процедурата да следят редовно профилите си в ИСУН 2020, тъй като комуникацията между тях и оценителната комисия по повод липсващи и/или некоректно попълнени документи и/или пояснителна информация се осъществява чрез системата и същата е обвързана със срокове.

Източник: ЕСФ, ОПРЧР, 22.02.2019 г.