03.09.21 г.
Министерството на културата, в качеството си на Програмен оператор (ПО) на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, обявява Първа покана за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“, подкрепян от Финансовия механизъм на европейското икономическо (ЕИП) 2014-2021 г.

Целеви групи са: хора от различни малцинства или етнически групи с ясен фокус върху ромски артисти, студенти, предприемачи, ученици, младежи и други; гражданското общество, вкл. лица в неравностойно положение, деца, лица, интересуващи се от култура и изкуства и с желание за задълбочаване на двустранните и многостранните отношения между представителите на българската култура и тези от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия; лица в отдалечени и/или труднодостъпни райони; творци, заети в областта на изкуството и културата, предприемачи, представители на различни малцинствени или етнически групи, младежи (Съгласно §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за младежта „младежи“ са лица на възраст от 15 до 29 години включително.

Допустими кандидати са: всички нетърговски организации, публични или частни, както и неправителствени, установени като юридически лица в България, включително общини, чиито принципна дейност се осъществява в културния или творческия сектор, както е дефинирано в Регламент № 1295/2013 за създаване на Програма „Творческа Европа“.

Бюджетът по настоящата покана е 1 300 000 евро, като максималния размер на безвъзмездната финансова помощ за проектите е 75 000 евро, а минималния : 25 000 евро. Проектни предложения могат да се подават от 27.08.2021 г. до 17.30 ч. на 29.11.2021г.

Повече информация може да откриете ТУК