01.04.2021 г.

Курсове за придобиване и надграждане на дигитални умения ще преминат над 1,6 млн. души в България, стана ясно по време на Информационния ден за представянето на процедурата „Развитие на дигиталните умения“, на който присъства министърът на труда и социалната политика г-жа Деница Сачева. Процедурата „Развитие на дигиталните умения“ има за цел да идентифицира необходимите дигитални умения за успешно изпълнение на ключови длъжности и професии в 90 икономически дейности и да разработи унифицирани профили на дигиталните умения, които да бъдат използвани при наемането и обучението на работната сила. Представената процедура е с общ бюджет от близо 14 млн. лв. и се изпълнява в рамките на два компонента.

Изпълнението на проектите по тази процедура е само един от първите етапи на мащабна серия от мерки, които ще се приложат за придобиване на дигитални умения у населението и внедряване на Европейската рамка за дигитални умения, посочват от пресцентъра на МТСП.  Това е причината в следващия програмен период  широко да се разгърнат обучения за дигитални умения, които ще се финансират както по линия на програмата за Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г. (ПРЧР), така и по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Компонент 1 предвижда разработване на методология за установяване състоянието и потребностите от развитие на дигитални умения и компетентности по икономически сектори. Ще се определят и специфичните нива на дигитални умения, необходими на заетите лица, спрямо развиващите се технологии по отделните сектори на икономиката в страната. Ще се идентифицират и профили на дигиталните умения по ключови длъжности и професии и инструменти за оценка на специфични дигитални умения. Работата по разработване на инструментариума ще се подпомага от експертна работна група с участието на представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на икономиката, Агенция по заетостта, Националната агенция за професионално образование и обучение.

Чрез изпълнението на проекти по Компонент 2 ще могат да се разработят, тестват и валидират унифицирани профили за дигитални умения по ключови длъжности и/или професии, както и секторни квалификационни рамки за развитие на дигитални умения. Проекти по Компонент 2 на процедурата могат да подават само национално представителните организации на работодателите и на работниците в партньорство помежду си и с Министерство на труда и социалната политика. Допустим партньор е и Националната агенция за професионално образование и обучение.

Източник: МТСП