Намалява броят на печатните издания

Националният статистически институт осигурява данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на данните е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО. През 2013 г. са издадени 5 939 книги с тираж 3 527 хил. и 914 брошури с тираж 917 хиляди. С уникалния 10-значен идентификационен код ISBN (Международен стандартен книжен номер) през 2013 г. са регистрирани 5 418 книги и 814 брошури, или 90.9% от всички издания, което улеснява ползването им в чужбина. В сравнение с 2012 г. броят на издадените заглавия на книги и брошури намалява със 17.1%, докато средният тираж нараства от 603 за 2012 г. на 649 за 2013 г., или със 7.6%. Основна характеристика на изданията, отразяваща разпределението им по тематични области, е признакът „Предназначение на литературата”.
През 2013 г. най-голям е относителният дял на заглавията в разделите: художествена литература за възрастни (28.7%), учебна литература (21.1%) и популярна литература (16.6%).
Относителният дял на тиража на художествената литература за възрастни е 30.5%, на учебната литература – 17.6%, на популярната литература – 17.3% от цялата издадена продукция. Научната литература включва 1 442 заглавия с тираж 692 хил., което представлява 21.0% от всички издания и 15.6% от общия тираж.
Броят на издадените книги с детско-юношеска тематика е 546 с тираж 686 хиляди. От тях детската художествена литература включва 380 заглавия с тираж 342 хил. екземпляра, или 5.5% от цялата издадена продукция и 7.7% от общия тираж. През 2013 г. заглавията на оригиналната литература са 5 275, или 77.0% от общо
издадените книги и брошури. Делът на тиража на този вид литература е 62.4%. Преводните заглавия, издадени през 2013 г., са 1 578 с тираж 1 673 хиляди.
Половината от издадената преводна литература е от английски език (51.8%). Следват преведените издания от немски език – 8.2%, от руски – 7.9%, от френски – 6.1%, и от испански – 2.0%.
През 2013 г. са издадени 307 вестника с годишен тираж 324 310 хил., или 45 броя годишно на човек от населението. Спрямо предходната година и заглавията
(самостоятелни издания, отпечатани като една или повече физически единици), и тиражът на вестниците намаляват с по около 13%. През 2013 г. са издадени 54 всекидневника в тираж 196 874 хиляди. Заглавията на всекидневниците формират 17.6% от всички издавани вестници, а тиражът им е 60.7% от общия тираж. Издадените заглавия на седмичнитe вестници през 2013 г. са 137, което е с 18 бр. по-малко спрямо предходната година. Относителният дял на тиража на седмичните
вестници през 2013 г. е 36.4% от годишния тираж на всички вестници, или с 2.6 процентни пункта повече в сравнение с 2012 година. Разпределението на изданията според признака „Предназначение” дава  информация за групирането им по тематични области: издания за широката публика и специализирани издания.
За широката публика с най-голям относителен дял са „Политически, философски, религиозни и културни издания” – 54.7% (168 заглавия) от всички издания. Годишният им тираж е 155 256 хил., или 47.9% от тиража на всички вестници. Следват „Издания за туризъм, пътешествия, развлечения и спорт” – съответно с относителен дял от 2.0% (6 заглавия) и тираж 20 973 хил., или 6.5% от всички издадени вестници. „Другите издания за широката публика” заемат 14.3% (44 заглавия) от всички заглавия, а тиражът им е 104 362 хил., или 32.2% от цялата издадена продукция. От специализираните издания с най-голям относителен дял са „Професионалните издания” – 13.7% (42 заглавия) с тираж 17 889 хил., или 5.5% от тиража на всички издадени вестници. Следват „Изданията на фирми, търговски дружества и други” – съответно с относителен дял от 4.2% (13 заглавия) и тираж 3 036 хил., или 0.9% от общия тираж.
По брой на издаваните вестници през 2013 г. водещата административно-териториална област е София (столица) – 156 заглавия (фиг. 5). Делът на заглавията е
50.8% от всички издадени заглавия вестници в страната, което е с 0.3 процентни пункта по-малко в сравнение с предходната година. Тиражът на издаваните в столицата вестници намалява с 11.6% в сравнение с 2012 година.
Почти 98% от всички вестници, издавани през 2013 г., са на български език, докато чуждоезичните са 7 броя – 3 на турски и по един на английски, немски, руски и румънски език. През 2013 г. са издадени 509 заглавия списания и 113 бюлетина, като в сравнение с 2012 г. списанията намаляват с 1.6%, а бюлетините – с 4.2%.
Годишният тираж на списанията е с 16.2% по-нисък в сравнение с 2012 г., а на бюлетините – с 26.9%. През 2013 г. са издадени 77 списания и бюлетини на чужди езици с годишен тираж 352 хил., като най-многобройни са изданията на английски език – 66 заглавия с тираж 284 хил., следвани от изданията на турски – 4 с тираж 43 хиляди.
Половината от заглавията на списанията, издавани през 2013 г., са излизали от 1 до 4 пъти годишно с тираж 619 хиляди. Списанията, излизащи веднъж месечно, са 139, или 27.3% от всички издадени списания с тираж 10 609 хиляди. През 2013 г. са издадени и 99 броя периодични сборника с тираж 38 хил., като в
сравнение с 2012 г. броят им е непроменен, докато тиражът намалява с 34.5%. 

 

Източник: НСИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории