Подобряването на квалификацията и уменията на работната сила, насърчаването на образованието и ученето през целия живот и инвестициите в ранно детско развитие бяха основните теми, обсъдени по време на първия ден на неформалното заседание на министрите на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика в София. Заседанието се председателства от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков.

Министрите на ЕС по заетост и социална политика анализираха досегашното изпълнение на препоръката на Съвета за повишаване на квалификацията и преквалификацията на работната сила и за създаване на нови възможности за трудова реализация на по-възрастното поколение, младежите и продължително безработните. Обсъдени бяха и темите за необходимостта от по-активно участие на жените в сектора на информационните и комуникационните технологии, както и инвестициите в ранно детско развитие.

„В настоящия момент на стабилен икономически растеж трябва да отделим време и да помислим върху бъдещето, което искаме, именно защото в едно цифрово общество и икономика, ситуацията на пазара на труда се развива бързо и променящата се трудова реалност създава различни потребности“, каза министър Бисер Петков при откриването на заседанието. „В днешния свят, в който дигиталните технологии във все по-голяма степен оказват влияние върху икономиката и обществото, наличието на широк кръг от знания, умения и компетенции е ключово за навлизане и развитие на пазара на труда“, добави министър Петков.

Еврокомисарят по заетост, социални политики, умения и мобилност Мариан Тийсен обърна внимание, че икономиката в ЕС расте и безработицата достигна на-ниското си ниво, но в същото време 3,5 млн. младежи са без работа. Трябва да запазим конкурентостта на нашата икономика в ерата на цифровизацията.  Хората трябва да се адаптират и да придобият нови умения, каза Тийсен.

Старото определение на социалната държава беше „грижа от люлката до гроба“. Новата дефиниция следва да бъде „развитие от люлката до гроба“. Именно това е значението на първия принцип на Европейския стълб на социалните права: Образование, обучение и учене през целия живот, каза още еврокомисар Тийсен.

Директорът на Европейския институт за равенство между половете Вирджиния Лангбак цитира данни, според които до 2025 г. ще се разкрият около 7 млн. нови работни места, за които ще са необходими кадри с умения в сферата на математиката, науката, информационните технологии. Най-голямото предизвикателства е сегрегрирането на образованието.  Мъжете се насочват към технически и математически специалности, а жените – към образованието, здравеопазването и социалните системи. Този избор се пренася и на пазара на труда и заплащането, каза Лангбак.

Обучението трябва да бъде признато като основен ангажимент на правителствата, каза Хайнц Колер, регионален директор на Международната организация на труда за Европа и Централна Азия. Той подчерта, че бързопроменящият се свят изисква гъвкави решения, особено в системите за образование през целия живот. Публичните разходи за обучение на работниците са намалели през последните години, особено за обучение на по-възрастните хора, каза още Колер.

По време на дискусиите делегатите се обединиха около тезата, че образованието е инвестиция, а не разход и подчертаха, че финансовите ресурси за образование през целия живот, трябва да се увеличат.

Първият ден на заседанието завърши със среща на група на високо равнище, която обсъди бъдещето на заетостта и социалните политики след 2020 г. в контекста на многогодишната финансова рамка за бюджета на ЕС.  Дискусията беше ръководена от заместник-министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова. Основна тема в дискусията беше възможностите и финансовите инструменти за практическото приложение на принципите на Европейския социален стълб. Участниците се обединиха около тезата, че Европейският социален фонд е фундаменталният инструмент за утвърждаването на Стълба.

Източник: МТСП, 18.4.2018