На 1 и 2 октомври се проведе супервизия и обучение на екипа на ДЦПЛУ град Търговище на тема „Социални услуги за пълнолетни лица с увреждания –нормативна рамка, практика и новите предизвикателства. Инструментариум за работа и работна документация“.

В обучението и супервизията се включиха ръководителя на услугата, трима социални работници, сътрудник социални дейности, психолог, ерготерапевт, медицинска сестра, хигиенисти и шофьор. Обучението и супервизията се състояха в рамките на по един ден с продължителност по осем учебни часа. Програмата на обучението от първия ден бе разделена на четири панела със следните теми:

Панел 1. Базисни знания за принципите, ценностите и механизмите на социалната работа в социални услуги за хора с увреждания и стари хора: социален подход, зачитане и защита на човешките права, индивидуален подход, включване, участие и делегиране на отговорности.

Панел 2. Предизвикателствата на новото законодателство: видове социални услуги, индивидуален подход, работа по казуси.

 Панел 3. Работа по случай – изготвяне на Оценка на потребностите и Индивидуален план за подкрепа, проследяване на резултатите.

Панел 4. Работа с документи по организацията и управлението на услугите, индивидуални досиета на потребителите, обща задължителна документация, планиране и отчитане на дейностите в услугите.

  • Работно досие и документация;
  • Екипни срещи по планиране и проследяване на дейностите и резултатите.

Във втория ден се проведе супервизия на екипа според конкретните заявки на всеки един от тях. Обсъдени бяха поставените от тях въпроси и работни казуси. Бяха дадени насоки за работа и споделени практически модели.

С ръководителя на ДЦПЛУ се проведе и методическа подкрепа по отношение на администриране и управление на услугата, организация и документация, разработване на писмени процедури и правила.

Основната цел на обучението и супервизията бе повишаване на професионалната квалификация на персонала чрез придобиване на допълнителни знания и умения за работа в социалната услуга, принципи и ценности на социалната работа, организация на работните процеси и умения за пряка работа с потребителите – в изпълнение на изискванията на нормативната уредба в областта на социалните услуги. Да се анализира инструментариума за работа в конкретната дейност която изпълняват, значението на механизмите за междуинституционалното партниране и сътрудничество, мястото и ролята на потребителя в услугата, индивидуалния подход и екипното взаимодействие, както и предстоящите промени, свързани с нормативната уредба.

Методите на обучение, които се използваха бяха под формата на лекция с презентация, дискусии и обсъждания, решаване на казуси от работата и др.

В съдържателен план обучението обхвана два основни модула – теоретична част и практическа част. Теоретичният модул представляваше преглед на нормативната база, сега действащата и текстовете по Закона за социалните услуги и реда на предоставяне, посочен в предстоящия Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги, Проекта на Методиката за организацията и начина на предоставяне на услугите в Дневен център на Агенция за социално подпомагане, а практическата част бе ориентирана към прилагане на конкретните инструменти в тяхната работа чрез поставените казуси.

В процеса на обучението бе подчертано и нормативно обосновано мястото на потребителя и значението на неговото участие в планирането и предоставянето на социалните услуги, като в този ред трябва да се следва основната теза „потребителя е в центъра на услугата и активен участник в процеса“, като основен подход.

По време на обучението участниците участваха споделяйки своя практически опит, компетенции, начин на мислене и обосновка за своите действия.