Насоки във връзка с опазване здравето и безопасността на работещите в сектора на социалните услуги по време на пандемията от COVID-19Информационният материал е разработен от The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, UNICEF, IFSW, Global Social Service Workforce Alliance и е преведен на български език от Фондация ЛУМОС.

Добре подкрепената, подходящо обучена, овластена и защитена работна сила в сектора на социалните услуги е от съществено значение за намаляване на вредните последици от пандемията от Ковид-19. Работещите в сектора на социалните услуги могат да използват вече създадените тесни връзки с децата, семействата и общностите, за да реагират бързо и ефективно. Но, за да постигнат това те трябва да запазят своето здраве и безопасни условия на труд. Настоящият документ има за цел да осигури насоки за това как да се подкрепят работещите в социалната сфера и да им се дадат правомощия безопасно да обслужват децата, семействата и общностите по време на пандемията от Ковид-19. Тези насоки са предназначени за правителствени и неправителствени организации, работещите в социалния сектор и техните ръководители.

С целия материал може да се запознаете ТУК.